စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းမှ အပဖြစ်သော စာရင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း