စာရင်းစစ် လုပ်ငန်းစဉ်၊ လုပ်ငန်းလမ်းစဉ် ၊ လက်စွဲ ၊ စာရင်းလုပ်ငန်း အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်များဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း