ဒီပလိုမာစာရင္းကိုင္ (ဒုတိယပိုင္း)သင္တန္းစာေမးပြဲတြင္ ဘာသာရပ္အလုိက္ ထူးခ်ြန္ဆုရရွိသူမ်ားစာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္းနွင့္ ဒီပလိုမာစာရင္းကိုင္ (ဒုတိယပိုင္း)သင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း