ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း)သင်တန်းစာမေးပွဲတွင် ဘာသာရပ်အလိုက် ထူးချွန်ဆုရရှိသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း)သင်တန်းစာမေးပွဲ အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း