ဘာသာရပ်တစ်ခုစီ၏ အောင်မှတ်များက ဘယ်လောက်လဲ ?

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်စာမေးပွဲတွင် ဖြေဆိုရသည့် ဘာသာရပ်အားလုံး၏ အောင်မှတ်မှာ ၄၀ မှတ် ဖြစ်တယ်။