ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း) သင်တန်းစာမေးပွဲ အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း