လက္မွတ္ရျပည္သူ့စာရင္းကိုင္ (ပထမပိုင္း) သင္တန္း အမွတ္စဥ္-၄၃ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ ရရွိသူမ်ားစာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း