ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္း လိုင္ဗားဆည္ႏွင့္ ဖလမ္းေလယာဥ္ကြင္း တည္ေဆာက္မႈ အေျခအေနအား ႀကည့္ရႈ