ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္း ဖလမ္းစာရင္းစစ္ရံုး ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲ (၂၂-၄-၂၀၁၈)