ဒီပလိုမာစာရင္းကိုင္ (ပထမပိုင္း) သင္တန္းစာေမးပြြြဲ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ျခငး္