စာရင္းစစ္ လုပ္ငနး္အမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားစာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း