စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းမွ အပျဖစ္ေသာ စာရင္းလုပ္ငန္းအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ လုပ္ငနး္မ်ားစာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း