စာရင္းစစ္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ လုပ္ငန္းလမ္းစဥ္ ၊ လက္စြဲ ၊ စာရင္းလုပ္ငန္း အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း