Exam

Tuesday, November 11, 2014 - 20:15

          ဒီပလိုမာစာရင္းကိုင္သင္တန္း(ပထမပိုင္း)၀င္ခြင့္စာေမးပြဲေလ်ွာက္လႊာမ်ားကိုႏွစ္စဥ္ဇူလိုင္လ တြင္ေန႕စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ား၌ေၾကာ္ၿငာေခၚယူၿပီး၊ စက္တင္ဘာလတြင္ စာေမးပြဲေၿဖဆိုရ မည္ၿဖစ္ပါသည္။ ၀င္ခြင့္ေအာင္ၿမင္ပါက ပထမပိုင္းသင္တန္းကို ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္စတင္ တက္ေရာက္ရမည္ၿဖစ္ပါသည္။
           ဒီပလိုမာစာရင္းကိုင္သင္တန္း(ပထမပိုင္း)ႏွင့္ (ဒုတိယပိုင္း) စာေမးပြဲမ်ားေၿဖဆိုရန္ သင္တန္း တက္ေရာက္ ခ်ိန္၏ ၆၀%ၿပည့္ရပါမည္။ ဒီပလိုမာစာရင္းကိုင္သင္တန္းစာေမးပြဲ ေၿဖဆိုခြင့္ကို အၾကိမ္ ကန္႕သတ္ထားၿခင္းမရွိပါ။ သတ္မွတ္ထားသည့္စာေမးပြဲ၀င္ေၾကးကို ေပး၍ေၿဖဆိုရမည္။

ဒီပလိုမာစာရင္းကိုင္ (ပထမပိုင္း) သင္တန္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စာေမးပြဲအခ်ိန္စာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း