ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး

အာဆီယံစာရင္းကိုင္မ်ားအဖြဲ႕ AFA နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီဆက္သြယ္မႈ

၁။    အာဆီယံစာရင္းကိုင္မ်ားအဖြဲ႕ကို ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ မတ္လက စတင္၍ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ႕ပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစ၍ အာဆီယံစာရင္းကိုင္မ်ားအဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္္၀င္ေရာက္ခဲ႕ပါသည္္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ပဓာန အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၀) ႏိုင္ငံႏွင့္ အရံအဖြဲ႕ (၄) ဖြဲ႕ ပါရွိ ပါသည္။

၂။    AFA Council Meeting ကို တစ္ႏွစ္(၄)ႀကိမ္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလွည့္က်က်င္းပပါသည္။ ၇၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံစာရင္းကိုင္မ်ားအဖြဲ႕ေကာင္စီ အစည္းအေ၀း ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္မွ ၁၂ ရက္ အထိနွင့္ ၁၀၅ ႀကိမ္ေျမာက္  AFA ေကာင္စီအစည္းအေ၀း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၃) ရက္မွ (၁၄) ရက္အထိ မ်ား အား ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့ပါ သည္။ AFA Council Meeting ႏွင့္ ညီလာခံ ကို AFA Primary Members ႏွင့္ AFA Associate Member မ်ားမွ မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ ရပါသည္။