ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး

ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး

ေနျပည္ေတာ္စာရင္းစစ္႐ံုး
ခေရလမ္း ၊ ေပါင္းေလာင္း(၂)ရပ္ကြက္ ၊ ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕
ေနျပည္ေတာ္
ဖုန္း      : ၀၆၇-၅၅၀၂၂၈

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး

ဦးသိန္းနိုင္ ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္း    : ၀၆၇-၅၅၀၂၂၈

ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား

စဥ္ ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား
(၁) ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္
(၂) လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္
(၃) တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္