ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေပါ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

 1. ၁။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏တာဝန်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
  • (က) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ဖြစ်စေ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် သို့မဟုတ် အမျိုးသား လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ဖြစ်စေ နိုင်ငံတော်၏ အရ အသုံး စာရင်းများ စစ်ဆေးခြင်း နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် တင်ပြခြင်း၊ ထူးခြားသော အခြေအနေကို အခါအားလျော်စွာ တင်ပြခြင်း။
  • (ခ) ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ အရ
  •          (၁)နိုင်ငံတော်၏ အရအသုံးစာရင်းများကို စစ်ဆေးခြင်း
  •          (၂)အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းပါရငွေများကိုပြည့်ဝစွာရရှိ စေရန် ဆောင်ရွက်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း
  •          (၃)အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းပါသုံးစွဲခွင့်ပြုထားသည့် ငွေကြေးများကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြု/မပြု စစ်ဆေးခြင်း။
  • (ဂ) ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရ ဌာနများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်နေပြည်တော်ကောင်စီတို့ အတွက် စာရင်း အင်းထားသိုပုံ နည်းစနစ် သတ်မှတ်ပေးခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ထားသော စနစ်နှင့် အညီ ကျင့်သုံးခြင်းရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း။
  • (ဃ) ပြည်ထောင်စု အဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရ ဌာနများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီတို့၏ လုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်မှု ကို စစ်ဆေးခြင်း။
  • (င)နိုင်ငံတော် သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အမျိုးသား လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ဖြစ်စေ၊ ပြည်ထောင်စု အဆင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၊ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုခုသို့မဟုတ် နေပြည်တော် ကောင်စီကဖြစ်စေ ယင်း၏လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်အားစစ်ဆေးပေးရန်ညှိနှိုင်း လာပါ က လိုအပ်သလို စစ်ဆေးပြီးနောက် တွေ့ရှိချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း များသို့ ပေးပို့ခြင်း။
  • (စ)မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံလက်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်း ကိုင်များ အသင်းတို့အား ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သော လမ်းညွှန်မှုများ ပေးခြင်း။
  • (ဆ)လက်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင်နှင့်ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ တို့၏ တာဝန်၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ၊ ရပိုင်ခွင့်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ဥပဒေနှင့်အညီ သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း။
  • (ဇ)လက်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင်နှင့်ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် သူတို့ က စစ်ဆေးထားသည့် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများ၏ စာရင်းများတွင် နိုင်ငံတော် သို့ ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်အခများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထပ်မံစစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါက စစ်ဆေးခြင်း။
  • (ဈ)စာရင်းစစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသော လိုအပ်သည့် ဥပဒေ ကြမ်းကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခြင်း။
  • (ည)မိမိ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်များကို နိုင်ငံတော် သမ္မတထံသို့ တင်ပြသည်နှင့် တစ်ပြိုင်တည်း ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ အစီရင်ခံ တင်ပြခြင်း။
  • (ဋ)နိုင်ငံတော် သမ္မတက ဥပဒေနှင့်အညီ ပေးအပ်သည့် အခြားတာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခြင်း။
  • (ဌ)တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ သတ်မှတ်သော အခြားတာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခြင်း။
  • (ဍ)ပြည်ထောင်စု အဆင့်အဖွဲ့အစည်း များ၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရ ဌာနများ၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နေပြည်တော် ကောင်စီတို့၏ လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုကို စစ်ဆေးရန် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် က တာဝန်ပေးအပ်လာလျှင် စစ်ဆေး၍ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ အစီရင် ခံ တင်ပြခြင်း။
  • (ဎ)ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွ့ဲအစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း များ နှင့် နေပြည်တော် ကောင်စီတို့ တွင် ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ နှင့် ဆက်စပ် ဆောင်ရွက်သော ကြွေးမြီ၊ အပ်ငွေ၊ ယာယီ စသည့် စာရင်းများဆိုင်ရာ ရငွေနှင့် ပေးငွေ စာရင်းများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ယင်းရငွေ ပေးငွေများကို တာဝန်ရှိသူများက စနစ်တကျ ကြီးကြပ်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ ကွပ်ကဲမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း။
 2. ၂၊၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-၊
  • (က)ဒုတိယစာရင်းစစ်ချုပ်၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
  • (ခ)သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ငွေစာရင်းများနှင့် ပစ္စည်းစာရင်းများ စစ်ဆေးခြင်း၊
  • (ဂ)တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက် များအား လမ်းညွှန်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် အခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေးခြင်း။
 3. ၃၊၊ ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်သည် ပုဒ်မ ၁၁ နှင့် ၁၂ တို့အရ မိမိအား အပ်နှင်းထားသောတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဒုတိယစာရင်းစစ်ချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် စာရင်းစစ်ချုပ်နှင့် စာရင်းစစ်ရုံး အဆင့်ဆင့်ရှိ စာရင်းစစ် အရာရှိများအား လွှဲအပ် ဆောင်ရွက်စေနိုင်သည်။