ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒပါ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

 1. ၁။ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏တာဝန္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
  • (က) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျဖစ္ေစ နိုင္ငံေတာ္၏ အရ အသံုး စာရင္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္း နွင႔္ စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္နွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး တစ္ၾကိမ္ တင္ျပျခင္း၊ ထူးျခားေသာ အေျခအေနကို အခါအားေလ်ာ္စြာ တင္ျပျခင္း။
  • (ခ) ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အရ
  •          (၁)နိုင္ငံေတာ္၏ အရအသံုးစာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း
  •          (၂)အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းပါရေငြမ်ားကိုုျပည့္၀စြာရရွိ ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္း
  •          (၃)အရအသံုးခန့္မွန္းေျခေငြစာရင္းပါသံုးစြဲခြင့္ျပဳထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳ/မျပဳ စစ္ေဆးျခင္း။
  • (ဂ) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ အစိုးရ ဌာနမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား နွင့္ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတို႔ အတြက္ စာရင္း အင္းထားသိုပံု နည္းစနစ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ စနစ္နွင္႔ အညီ က်င့္သံုးျခင္းရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္း။
  • (ဃ) ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ အစိုးရ ဌာနမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတို႔၏ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မွဳ ကို စစ္ေဆးျခင္း။
  • (င)နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခု၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဌာနတစ္ခုခုသို႔မဟုတ္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီကျဖစ္ေစ ယင္း၏လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္အားစစ္ေဆးေပးရန္ညိွႏႈိင္း လာပါ က လိုအပ္သလို စစ္ေဆးျပီးေနာက္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားသ္ို႔ ေပးပို႔ျခင္း။
  • (စ)ျမန္မာနိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံလက္မွတ္ရ ျပည္သူ႔စာရင္း ကိုင္မ်ား အသင္းတို႔အား ႀကီးၾကပ္ျခင္းနွင့္ လိုအပ္ေသာ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ေပးျခင္း။
  • (ဆ)လက္မွတ္ရ ျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္ႏွင့္ကိုယ္ပိုင္စာရင္းကိုင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ တို႔၏ တာ၀န္၊ က်င့္၀တ္သိကၡာ၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားနွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ဥပေဒနွင့္အညီ သတ္မွတ္ျခင္း နွင္႔ ၾကီးၾကပ္ျခင္း။
  • (ဇ)လက္မွတ္ရ ျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္ႏွင့္ကိုယ္ပိုင္စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ သူတို႔ က စစ္ေဆးထားသည့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား၏ စာရင္းမ်ားတြင္ နိုင္ငံေတာ္ သို႔ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အခမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထပ္မံစစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါက စစ္ေဆးျခင္း။
  • (စ်)စာရင္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒ ၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းျခင္း။
  • (ည)မိမိ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို နိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံသို႔ တင္ျပသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္တည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံ တင္ျပျခင္း။
  • (ဋ)နိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ဥပေဒနွင့္အညီ ေပးအပ္သည့္ အျခားတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ျခင္း။
  • (ဌ)တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ သတ္မွတ္ေသာ အျခားတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ျခင္း။
  • (ဍ)ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အစိုးရ ဌာနမ်ား၊ အစုိးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီတုိ႔၏ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈကို စစ္ေဆးရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ က တာဝန္ေပးအပ္လာလွ်င္ စစ္ေဆး၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ ခံ တင္ျပျခင္း။
  • (ဎ)ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အစုိးရ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီတို႔ တြင္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပံုေငြ ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ေၾကြးျမီ၊ အပ္ေငြ၊ ယာယီ စသည့္ စာရင္းမ်ားဆိုင္ရာ ရေငြႏွင့္ ေပးေငြ စာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊ ယင္းရေငြ ေပးေငြမ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စနစ္တက် ႀကီးႀကပ္မႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ ကြပ္ကဲမႈရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္း။
 2. ၂၊၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္-၊
  • (က)ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ တာဝန္နွင္႔လုပ္ပိုင္ခြင္႔မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊
  • (ခ)သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေငြစာရင္းမ်ားနွင့္ ပစၥည္းစာရင္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊
  • (ဂ)တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားအား လမ္းညႊန္ျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းနွင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ စစ္ေဆးျခင္း။
 3. ၃၊၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ ပုဒ္မ ၁၁ နွင့္ ၁၂ တို႔အရ မိမိအား အပ္နွင္းထားေသာတာဝန္နွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင္႔မ်ားကို ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္နွင့္ စာရင္းစစ္ရံုး အဆင့္ဆင့္ရွိ စာရင္းစစ္ အရာရွိမ်ားအား လႊဲအပ္ ေဆာင္ရြက္ေစနိုင္သည္။