ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္သုေတသနဌာန

ဌာနခြဲမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီ

 

ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ပုဂၢိဳလ္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴ း

ေဒၚခင္မာခ်ဳိ
ဖုန္း၊ ႐ံုး    - ၉၅ - ၁ -၂၁၄၀၂၀
ဖက္စ္      - ၉၅-  ၁ - ၂၁၄၀၂၀
မိုဘိုင္း     -၉၅-၉-----------
အီးေမးလ္ ---------------@gmail.com

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴ း

ေဒၚျမတ္ျဖဴျပာၾကည္
႐ံုး           - ၉၅ - ၁ -၂၂၃၁၄၃
ဖက္စ္      - ၉၅-၁ - ၂၂၃၁၄၃
မုိဘိုင္း     -၉၅-၉-------------
အီးေမးလ္ -macoffice7@gmail.com

ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္သုေတသနဌာန

ကြန္ပ်ဴတာဌာနစု

ေဒၚဥမၼာ ၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴ း(ကြန္ပ်ဴတာဌာနစုနွင့္ သင္တန္းေက်ာင္း)
ဖုန္း၊ ႐ံုး - ၉၅-၆၇-၄၀၇၅၉၄            ၊ အိမ္ -၉၅-၆၇-----------
မိုဘိုင္း  -  ၉၅-၉-၂၅၄၅၅၆၉၀၀

 

သင္တန္းေက်ာင္း
ေဒၚသႏၱာေမာ္  ၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴ း
ဖုန္း၊ ႐ံုး - ၉၅-၆၇-၄၀၇၂၀၁၊