လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဌာန

ဌာနခွဲများ

မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ

 

ဆက်သွယ်နိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်

ညွှန်ကြားရေးမှူ း

ဒေါ်ခင်မာချို
ဖုန်း၊ ရုံး    - ၉၅ - ၁ -၂၁၄၀၂၀
ဖက်စ်      - ၉၅-  ၁ - ၂၁၄၀၂၀
မိုဘိုင်း     -၉၅-၉-----------
အီးမေးလ် ---------------@gmail.com

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူ း

ဒေါ်မြတ်ဖြူပြာကြည်
ရုံး           - ၉၅ - ၁ -၂၂၃၁၄၃
ဖက်စ်      - ၉၅-၁ - ၂၂၃၁၄၃
မိုဘိုင်း     -၉၅-၉-------------
အီးမေးလ် -macoffice7@gmail.com

လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဌာန

ကွန်ပျူတာဌာနစု

ဒေါ်ဥမ္မာ ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူ း(ကွန်ပျူတာဌာနစုနှင့် သင်တန်းကျောင်း)
ဖုန်း၊ ရုံး - ၉၅-၆၇-၄၀၇၅၉၄            ၊ အိမ် -၉၅-၆၇-----------
မိုဘိုင်း  -  ၉၅-၉-၂၅၄၅၅၆၉၀၀

 

သင်တန်းကျောင်း
ဒေါ်သန္တာမော်  ၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူ း
ဖုန်း၊ ရုံး - ၉၅-၆၇-၄၀၇၂၀၁၊