ေနာက္ခံသမိုင္း

၁။ ျမန္မာနိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနို္င္ငံေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ၁၂-၁-၁၉၇၂ရက္စြဲပါ ဥပေဒအမွတ္-၂(၁၉၇၂ခုနွစ္ျမန္မာနိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီဥပေဒ) အရစတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ထို႕ေနာက္နိုင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ ၏ ၈-၃-၁၉၉၄ရက္စြဲပါဥပေဒအမွတ္၁/၉၄(၁၉၉၄ခုနွစ့္ျမန္မာနိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီ ဥပေဒ)အရျမန္မာနိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီကိိုျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး၁၉၇၂ခုနွစ္ျမန္မာနိုင္ငံ စာရင္းေကာင္စီဥပေဒကိုရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ျပည္ထာင္စုုုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးသည္ ျမန္မာ နိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီသက္တမ္းမ်ားတစ္ေလ်ာက္ေကာင္စီ၏ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္္​။

၂။ ျမန္မာနိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီဥပေဒအရျမန္မာနိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီကိုေအာက္ပါပုဂၢဳိလ္ မ်ားျဖင့္(၄)နွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းပါသည္။

(က) ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒
(ခ) ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒
(ဂ) တစ္ဆယ္ဦးထက္မပိုေသာ နိုင္ငံသားစာရင္းပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႕၀င္မ်ား
(ဃ) ေလးဦးထက္မပိုေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နိုင္ငံသားမ်ား အဖြဲ႕၀င္မ်ား
(င) ဥကၠ႒က တာ၀န္ေပးအပ္သူ အတြင္းေရးမွဴး
(စ) ဥကၠ႒က တာ၀န္ေပးအပ္သူ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးဖြဲ႕စည္းပါသည္