နောက်ခံသမိုင်း

၁။ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးကောင်စီ၏ ၁၂-၁-၁၉၇၂ရက်စွဲပါ ဥပဒေအမှတ်-၂(၁၉၇၂ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေ) အရစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ၏ ၈-၃-၁၉၉၄ရက်စွဲပါဥပဒေအမှတ်၁/၉၄(၁၉၉၄ခုနှစ့်မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ ဥပဒေ)အရမြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၁၉၇၂ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းကောင်စီဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ ပြည်ထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးသည် မြန်မာ နိုင်ငံစာရင်းကောင်စီသက်တမ်းများတစ်လျောက်ကောင်စီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

၂။ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေအရမြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီကိုအောက်ပါပုဂ္ဂိုလ် များဖြင့်(၄)နှစ်တစ်ကြိမ် ြပန်လည်ဖွဲ့စည်းပါသည်။

(က) ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဒုတိယစာရင်းစစ်ချုပ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
(ဂ) တစ်ဆယ်ဦးထက်မပိုသော နိုင်ငံသားစာရင်းပညာရှင်များ အဖွဲ့ဝင်များ
(ဃ) လေးဦးထက်မပိုသော သင့်လျော်သည့် နိုင်ငံသားများ အဖွဲ့ဝင်များ
(င) ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ပေးအပ်သူ အတွင်းရေးမှူး
(စ) ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ပေးအပ်သူ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဖွဲ့စည်းပါသည်