ေကာင္စီ၏တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား

ေကာင္စီ၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင္႔မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္ - 

(က)   ဒီပလုိမာစာရင္းကုိင္သင္တန္း၊ လက္မွတ္ရျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္သင္တန္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားနွင့္ အျခားသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ျပဳျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သင္တန္းနွင့္ စာေမးပြဲဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ဒီပလုိမာနွင့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊

(ခ)     ဒီပလုိမာစာရင္းကုိင္သင္တန္း၊ လက္မွတ္ရျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္သင္တန္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားနွင့္ အျခားသင္တန္းမ်ား၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ျပဌာန္းျခင္း၊ လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ထုိသင္တန္းမ်ားအတြက္ ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ား စီစဥ္ျခင္း၊

()    စာရင္းကုိင္ အလုပ္သင္ လက္ေတြ႔ သင္ၾကားေရး၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ စာရင္းပညာ ေလ့လာဆည္းပူးေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

(ဃ) စာရင္းကိုင္စံမ်ား၊ စာရင္းစစ္စံမ်ား ၊ က်င့္၀တ္သိကၡာ ဆုိင္ရာ စံမ်ား၊ စာရင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား လက္ခံက်င့္သံုးရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၊ လုပ္ငနး္လမ္းညႊန္၊ စံမ်ား၊ လက္စြဲ၊ စာရင္းလုပ္ငန္း အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျပဌာန္းျခင္း၊ ထုိျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔လုိက္နာက်င့္သံုးနိုင္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ျခင္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ျပဌာန္းခ်က္ အေထာက္အကူျပဳ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေ၀ျခင္း

(င) ေကာင္စီက ခ်မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ စံမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားကို လက္ေတြ႔လိုက္နာက်င့္သံုးမႈ ရွိ မရွိ ေစာင့္ၾကည့္စိစစ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ လုိက္နာက်င့္သံုးရန္ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ဤဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္နွင့္ အညီ အေရးယူျခင္း၊

(စ) အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာရင္းပညာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာရင္းပညာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိုျခင္း၊

(ဆ) ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ စာရင္းပညာဆုိင္ရာ လက္မွတ္နွင့္ ဘြဲ႔မ်ားကို စိစစ္၍ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ယင္းသို႔ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ လက္မွတ္ သို့မဟုတ္ ဘြဲ့ရရွိထားသည့္ နုိင္ငံသားမ်ားအား မွတ္ပံုတင္နုိင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊

(ဇ) သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား မွတ္ပံုတင္အရာရွိအျဖစ္ ခန္႔ထားျခင္း၊ ယင္း၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို  သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊

(စ်) ဤဥပေဒပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျပည့္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေကာင္စီက ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လက္မွတ္ရျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္ (ေအာင္) မ်ားနွင့္ လက္မွတ္ရျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္ (ျပည့္မီ) မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ တာ၀န္သတ္မွတ္ လႊဲအပ္ေပးျခင္း၊ ယင္းသို႔ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊

(ည) စာရင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးအတြက္ ျပည့္စံုရမည့္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳနွင့္ လုပ္သက္ကာလ၊ က်င့္သံုးရမည့္ လုပ္ငန္း နည္းစနစ္နွင့္ အျခားလုိအပ္ခ်က္မာ်းကို စာရင္းလုပ္ငန္း နယ္ပယ္အလိုက္၊ စာရင္းလုပ္ငနး္ အမ်ဳိးအစားအလုိက္ သတ္မွတ္ျခင္း၊

(ဋ) ဤဥပေဒပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျပည့္ေျမာက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေကာ္မတီမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားကို ေကာင္စီ၀င္မ်ား၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စာရင္းပညာရွင္မ်ားျဖင့္ လုိအပ္သလို ဖြဲ႔စည္း တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း၊ လမ္းညႊန္ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊

(ဌ) စာရင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္မႈမာ်း ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ဤဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာရင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ားထံမွ ရယူျခင္း၊   

(ဍ) ဒီပလုိမာစာရင္းကုိင္သင္တန္းနွင့္ လက္မွတ္ရျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္သင္တန္းမ်ားကို သတ္မွတ္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းနွင့္အညီ အဆင့္မီ သင္ၾကားမည့္ ကိုယ္ပိုင္စာရင္းကိုင္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ျပျခင္းကုိ စိစစ္ခြင့္ ျပဳျခင္း၊ လမ္းညႊန္ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း

(ဎ) နုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမဟုတ္သည့္ ေကာင္စီ၀င္မာ်း၊ ေကာင္စီ၏ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား စရိတ္ခ်ီးျမွင့္ေငြ သတ္မွတ္ခံစားခြင့္ျပဳျခင္း၊

(ဏ) အစုိးရဌာနမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စာရင္းပညာ၊ စာရင္းလုပ္ငန္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုိအပ္ခ်က္အတြက္ အၾကံျပဳျခင္း၊

​(တ)  တာ၀န္ပ်က္ကြက္ေသာ သုိ႕မဟုတ္ စာရင္းပညာရွင္ က်င့္၀တ္သိကၡာေဖာက္ဖ်က္ေသာ စာရင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ၊ လက္မွတ္ရျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္ (ေအာင္)၊ လက္မွတ္ရျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္း (ျပည့္မီ) ၊ စာရင္းကိုင္ အလုပ္သင္မ်ား၊ စာရင္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို  အေရးယူျခင္း။