ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး

တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး
ကင္းမလင္းကြ်န္းလမ္း ၊ အမွတ္(၁၃)ရပ္ကြက္ ၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး
ဖုန္း    : ၀၄၂-၂၄၆၀၁
ဖက္စ္ : ၀၄၂-၂၅၃၂၆

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး

ဦးျမင့္ေရႊ ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္း    :  ၀၄၂-၂၄၆၀၁
မိုဘိုင္း : ၀၉-xxxx

ခရုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား

စဥ္ ခရုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား
  ပုသိမ္ခရုိင္
  (၁) ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္
  (၂) က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္
  (၄) ကန္ၾကီးေထာင္႕ၿမိဳ႕နယ္
  (၅) ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္
  (၆) ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္
  (၇) သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္
  ဖ်ာပုံခရုိင္
  (၁) က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္
  (၄) ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္
  ေျမာင္းျမခရိုင္
  (၁) ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္
  (၃) အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္
  မအူပင္ခရိုင္
  (၁) ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္
  (၄) မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္
  ဟသၤာတခရိုင္
  (၁) ၾကံခင္းၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္
  (၄) ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္
  (၅) ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္
  (၆) အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္
  လပြတၱာခရိုင္
  (၁) လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ေမာ္လျမိဳင္ကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္