အေျခခံစာရင္းကိုင္နွင့္႐ံုးလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မွႈသင္တန္းမ်ား

Friday, December 26, 2014 - 22:00

About Basic, Intermediate, Advanced Training Courses (အေျခခံ/အလယ္အလတ္/အဆင့္ျမင့္ သင္တန္းဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ား)
၁။    သင္တန္းသို႕တက္ေရာက္သင္ၾကားခြင့္ရွိသူမ်ား

  (က)   အေျခခံအဆင့္သင္တန္းမ်ား
          (၁)    အငယ္တန္းစာေရးမ်ား (လစာႏႈန္း က်ပ္ ၄၇၀၀၀-၁၀၀၀-၅၂၀၀၀)
          (၂)    အႀကီးတန္းစာေရးမ်ား (လစာႏႈန္း က်ပ္ ၅၃၀၀၀-၁၀၀၀-၅၈၀၀၀)
                  (သို႕မဟုတ္) ေဖာ္ျပပါ လစာႏႈန္းအရ အဆင့္တူ၀န္ထမ္းမ်ား
   (ခ)   အလယ္အလတ္အဆင့္ သင္တန္းမ်ား
          (၁)    ရံုးအုပ္မ်ား (လစာႏႈန္း က်ပ္ ၆၅၀၀၀-၁၀၀၀-၇၀၀၀၀)
          (၂)    ဌာနခြဲစာေရးႀကီး (လစာႏႈန္း က်ပ္ ၅၉၀၀၀-၁၀၀၀-၆၄၀၀၀)
          (၃)    ပထမအဆင့္သင္တန္း ၿပီးဆံုးေအာင္ တက္ေရာက္ၿပီးသူ
   (ဂ)   အဆင့္ျမင့္သင္တန္းမ်ား
          (၁)    ေငြစာရင္းအရာရွိ (လစာႏႈန္း က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀-၁၀၀၀-၁၁၀,၀၀၀)
          (၂)    အျခားျပန္တမ္း၀င္အရာရွိမ်ား (လစာႏႈန္း က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀-၁၀၀၀-၁၁၀,၀၀၀) ႏွင့္အထက္
                  (မွတ္ခ်က္။      ။ရာထူးအလိုက္အဆင့္သုိ႔တိုက္ရိုက္တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိ သည့္ုုျပန္တမ္း၀င္အရာရွိမ်ားသည္ စာရင္းကိုင္ႏွင့္တန္ဖိုးတြက္ စာရင္းပညာဘာသာရပ္မ်ားတြင္အေျခခံမရွိပါက အလယ္အလတ္အဆင့္သင္တန္းသို႕ တက္ေရာက္သင့္ပါသည္။)
          (၃)   အလယ္အလတ္အဆင့္သင္တန္း ၿပီးဆံုးေအာင္ တက္ေရာက္ၿပီးသူ

၂။    သင္တန္းကာလ      -    ၂ လ ခန္႔

၃။  ပို႔ခ်မည့္အခ်ိန္နွင့္ေန႔မ်ား(အစိုးရရုံးပိတ္ရက္မပါ)

  (က)   တနလၤာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႔အထိ
  (ခ)    ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉ း ၃၀ မွ ၁၅ း ၅၀ နာရီအထိ

၄။ သင္တန္းသားမ်ားအားႀကိဳတင္အသိေပးရန္အခ်က္

   (က)  သင္တန္းမွခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းတစ္ခုခုကိုခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့လွ်င္ သင္တန္းသားအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ၿပီး မိခင္ဌာနသို႔ ျပန္လည္ေစလႊတ္မည္။
   (ခ)   သင္တန္းတက္ေရာက္ခ်ိန္၇၅% မျပည့္သူမ်ားအား သင္တန္းသားအျဖစ္မွပယ္ဖ်က္၍ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္မျပဳေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးအပ္ပါသည္။