လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဌာန

ဌာနခွဲများ

မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ

ဆက်သွယ်နိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဒေါ်သန္တာလေး

ဖုန်း၊ ရုံး    - ၉၅ - ၁ -၂၁၄၀၂၀
ဖက်စ်      - ၉၅-  ၁ - ၂၁၄၀၂၀

မိုဘိုင်း     -၉၅-၉-----------

အီးမေးလ်  macoffice7@gmail.com

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ဒေါ်မြတ်ဖြူပြာကြည်

ရုံး           - ၉၅ - ၁ -၂၂၃၁၄၃

ဖက်စ်      - ၉၅-၁ - ၂၂၃၁၄၃

မိုဘိုင်း     -၉၅-၉-------------

အီးမေးလ် -macoffice7@gmail.com

လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဌာန

ကွန်ပျူတာဌာနစု

ဒေါ်ဥမ္မာ ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(ကွန်ပျူတာဌာနစုနှင့် သင်တန်းကျောင်း)
ဖုန်း၊ ရုံး - ၉၅-၆၇-၄၀၇၅၉၄            ၊ အိမ် -၉၅-၆၇-----------
မိုဘိုင်း  -  ၉၅-၉-၂၅၄၅၅၆၉၀၀

သင်တန်းကျောင်း
ဒေါ်သန္တာမော်  ၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး  

ဖုန်း၊ ရုံး - ၉၅-၆၇-၄၀၇၂၀၁၊