ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဌာန

ဌာနခွဲများ
မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ
ဆက်သွယ်နိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်  
အမည် ဒေါ်ကေသီစိန်
ရာထူး ညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၁-၂၁၄၀၂၀
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၁-******
မိုဘိုင်းဖုန်း ၉၅-၁-*********
ဖက်စ် ၉၅-၁-၂၁၄၀၂၀
အီးမေးလ် macoffice7@gmail.com
ရုံးလိပ်စာ အမှတ် (၁/၁၉) သခင်မြပန်းခြံလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
 
အမည် ဒေါ်ခိုင်ဇင်ဝင်း
ရာထူး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅ - ၁ -၂၂၃၁၄၃
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၁-******
မိုဘိုင်းဖုန်း ၉၅-၁-*********
ဖက်စ် ၉၅-၁ - ၂၂၃၁၄၃
အီးမေးလ် macoffice7@gmail.com
ရုံးလိပ်စာ အမှတ် (၁/၁၉) သခင်မြပန်းခြံလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
 
လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဌာန
သင်တန်းကျောင်း
အမည် ဒေါ်အိမွန်အောင်
ရာထူး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၅၉၄၊ ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၂၀၁
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၆၇-*******
မိုဘိုင်းဖုန်း ၉၅-၉************
ဖက်စ် ၉၅-၆၇-*******
အီးမေးလ် *******@oagmac.gov.mm
ရုံးလိပ်စာ ရုံးအမှတ် (၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်။