လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဌာန

ဌာနခွဲများ

မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ

ဆက်သွယ်နိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဒေါ်မီမီသက်

ဖုန်း၊ ရုံး    - ၉၅ - ၁ -၂၁၄၀၂၀
ဖက်စ်      - ၉၅-  ၁ - ၂၁၄၀၂၀

မိုဘိုင်း     -၉၅-၉-----------

အီးမေးလ်  macoffice7@gmail.com

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ဒေါ်

ရုံး           - ၉၅ - ၁ -၂၂၃၁၄၃

ဖက်စ်      - ၉၅-၁ - ၂၂၃၁၄၃

မိုဘိုင်း     -၉၅-၉-------------

အီးမေးလ် -macoffice7@gmail.com

လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဌာန

သင်တန်းကျောင်း

ဒေါ်ဥမ္မာ ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(သင်တန်းကျောင်း)
ဖုန်း၊ ရုံး - ၉၅-၆၇-၄၀၇၅၉၄ ဖုန်း၊ ရုံး - ၉၅-၆၇-၄၀၇၂၀၁၊ 

 အိမ် -၉၅-၆၇-----------
မိုဘိုင်း  -  ၉၅-၉-၂၅၄၅၅၆၉၀၀