လက္ရွိ

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ဦးေမာ္သန္း
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္

အမည္

 ဦးေမာ္သန္း

ေမြးသကၠရာဇ္

 ၂၈.၈.၁၉၃၉

က်ား/မ

 က်ား

ေမြးဖြားရာဇာတိ

 မံုရြာျမိဳ့ ၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီး

ပညာအရည္အခ်င္း

 B.Com, B.L, CPA, FCMA, CGMA, MBA, Mphil, PGDIM, Dipl.GEP, Dip.French

ရာထူး/အလုပ္အကုိင္

 ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

 ရံုးအမွတ္(၁၂)၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး၊
ေနျပည္ေတာ္
 email:AUDITORGENERAL@mptmail.net.mm, oagmac@gmail.com
 တယ္လီဖုန္း-၀၆၇-၄၀၇၂၈၄၊ ဖက္(စ္)-၀၆၇-၄၀၇၃၃၉

ပညာဆည္းပူးခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္မ်ား

 ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (B.Com, B.L)

 လက္မွတ္ရျပည္သူ့စာရင္းကိုင္ (CPA)

 FCMA, CGMA (London)

 အက္စတန္တကၠသိုလ္ (MBA, MPhil)

 IMI(New Delhi)(PGDIM)

 ILO Centre (Dipl.GEP)

 ရန္ကုန္ဘာသာျခားသိပၸံ IFL (Dip.French)

လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ား

 အဖြဲ႔၀င္၊ ျမန္မာနုိင္ငံစာရင္းေကာင္စီ

 နာယက၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီ

 အဖြဲ႔၀င္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ

 ဘုတ္အဖြ႔ဲ၀င္၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရးဘုတ္အဖြ႔ဲ

 ဒါရိုက္တာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္

အျခားလက္ရွိတာ၀န္မ်ား

 ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီ

 အဖြဲ႔၀င္၊ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္