လက္မွတ္ရ ျပည္သူ႔စာရင္းကိုုင္ မွတ္ပံုုတင္ျခင္း

၁။ C.P.A အျဖစ္စတင္မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရန္လိုအပ္ပါသည္-

     (က) စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ B.Com (သို႔) B.Act ေအာင္လက္မွတ္ (သို႔) ဒီပလိုမာစာရင္းကိုင္ ဒုတိယပိုင္း ေအာင္လက္မွတ္ မူရင္း+မိတၱဴ၊

     (ခ) လက္မွတ္ရျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္ ဒုတိယပိုင္း ေအာင္လက္မွတ္ မူရင္း+မိတၱဴ၊

     (ဂ) ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မူရင္း+မိတၱဴ၊   

     (ဃ) မွတ္ပံုတင္စာရင္းကိုင္ ဒုတိယပိုင္းစာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္ မူရင္း+မိတၱဴ၊ နည္းခံလုပ္သက္အတြင္း လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်နပ္ဖြယ္ရာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီးျဖစ္၍ နည္းခံလုပ္သက္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ေထာက္ခံ ခ်က္ ပူးတြဲပါရွိရမည္ (သို႔) မွတ္ပံုတင္စာရင္းကိုင္လက္မွတ္ မူရင္း+မိတၱဴ တင္ျပရမည္။

      (င) C.P.A မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ျမန္မာ (သို႔မဟုတ္) အဂၤလိပ္တစ္မ်ိဳးျပဳလုပ္ပါက မွတ္ပံုတင္ေၾကး က်ပ္ ၅၀၀ ေပးသြင္းထားသည့္ ေျပစာႏွင့္ (၃) လအတြင္း ရိုက္ထားေသာ ပတ္(စ္)ပို႔ဓါတ္ပံု (၂) ပံု၊ (စ) C.P.A မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ျမန္မာ+ အဂၤလိပ္ (၂)မ်ိဳးျပဳလုပ္ပါက မွတ္ပံုတင္ေၾကး က်ပ္ ၁,၀၀၀ ေပးသြင္းထားသည့္ ေျပစာႏွင့္ (၃) လအတြင္း ရိုက္ထားေသာ ပတ္(စ္)ပို႔ ဓါတ္ပံု (၄) ပံု၊

၂။ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလၽွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကိုယ္စားခြင့္မျပဳပါ။

၃။ အပိုဒ္ (၁)ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုသူမ်ားအား Professional Ethical Test ေအာင္ျမင္ျပီးေနာက္ CPA မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးပါမည္။

၄။ C.P.A မွတ္ပံုတင္ သက္တမ္းတိုး ျပဳလုပ္သူမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါအေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္-

     (က) C.P.A မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ျမန္မာ (သို႔မဟုတ္) အဂၤလိပ္ တစ္မ်ိဳးျပဳလုပ္ပါက မွတ္ပံုတင္ေၾကး က်ပ္ ၅၀၀ ေပးသြင္းထားသည့္ ေျပစာႏွင့္ (၃) လအတြင္း ရိုက္ထားေသာ ပတ္(စ္)ပို႔ဓါတ္ပံု (၂) ပံု၊

     (ခ) C.P.A မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ( ျမန္မာ+ အဂၤလိပ္) (၂) မ်ိဳးျပဳလုပ္ပါက မွတ္ပံုတင္ေၾကး က်ပ္ ၁,၀၀၀ ေပးသြင္းထားသည့္ ေျပစာႏွင့္ (၃)လအတြင္း ရိုက္ထားေသာ ပတ္(စ္)ပို႔ဓါတ္ပံု (၄) ပံု၊

၅။ ထို႔အျပင္ CPA အျဖစ္ သက္တမ္းတိုးမွတ္ပံုတင္ရာတြင္ Non-Practising CPA မ်ားသည္ ဆက္တိုက္ သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာဆည္းပူးမႈ CPE Hour (၉၀) နာရီ၊ Practising CPA မ်ားသည္ ဆက္တိုက္သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာဆည္းပူးမႈ CPE Hour (၁၂၀) နာရီ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း တင္ျပႏိုင္ရမည္။ ၄င္းတို႔သည္ ဆက္တိုက္သံုးႏွစ္အတြင္း အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ား၏ နွစ္စဥ္သတ္မွတ္ ထားေသာ CPE နာရီမျပည့္မီပါက ၄င္း သံုးႏွစ္အတြင္း က်န္ႏွစ္မ်ားတြင္ စုစုေပါင္း CPE နာရီ ျပည့္မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ သံုးႏွစ္ဆိုသည္မွာ CPE Hour အပို/အလို ညွိရန္သာျဖစ္ျပီး ေလ့လာဆည္းပူးမႈကား စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ရပါမည္။ ျပကၡဒိန္တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး CPE နာရီမ်ားမွာ Non-Practising CPA ဆိုပါက (၉) နာရီ ႏွင့္ Practising CPA ဆိုပါက (၁၂) နာရီ ျဖစ္သည္။

၆။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီက ေက်နပ္လက္ခံမွသာ ေနာင္ႏွစ္အတြက္ လက္မွတ္ရျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းတိုးျခင္းကို ခြင့္ျပဳမည္။