လက်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း

၁။ C.P.A အဖြစ်စတင်မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် အောက်ပါအထောက်အထားများ တင်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်-

     (က) စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ B.Com (သို့) B.Act အောင်လက်မှတ် (သို့) ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် ဒုတိယပိုင်း အောင်လက်မှတ် မူရင်း+မိတ္တူ၊

     (ခ) လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် ဒုတိယပိုင်း အောင်လက်မှတ် မူရင်း+မိတ္တူ၊

     (ဂ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား မူရင်း+မိတ္တူ၊   

     (ဃ) မှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင် ဒုတိယပိုင်းစာမေးပွဲအောင်လက်မှတ် မူရင်း+မိတ္တူ၊ နည်းခံလုပ်သက်အတွင်း လက်တွေ့လုပ်ငန်းများကို ကျေနပ်ဖွယ်ရာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍ နည်းခံလုပ်သက်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ထောက်ခံ ချက် ပူးတွဲပါရှိရမည် (သို့) မှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်လက်မှတ် မူရင်း+မိတ္တူ တင်ပြရမည်။

      (င) C.P.A မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မြန်မာ (သို့မဟုတ်) အင်္ဂလိပ်တစ်မျိုးပြုလုပ်ပါက မှတ်ပုံတင်ကြေး ကျပ် ၅၀၀ ပေးသွင်းထားသည့် ပြေစာနှင့် (၃) လအတွင်း ရိုက်ထားသော ပတ်(စ်)ပို့ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ၊ (စ) C.P.A မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မြန်မာ+ အင်္ဂလိပ် (၂)မျိုးပြုလုပ်ပါက မှတ်ပုံတင်ကြေး ကျပ် ၁,၀၀၀ ပေးသွင်းထားသည့် ပြေစာနှင့် (၃) လအတွင်း ရိုက်ထားသော ပတ်(စ်)ပို့ ဓါတ်ပုံ (၄) ပုံ၊

၂။ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်လျျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကိုယ်စားခွင့်မပြုပါ။

၃။ အပိုဒ် (၁)ပါ လိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံသူများအား Professional Ethical Test အောင်မြင်ပြီးနောက် CPA မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးပါမည်။

၄။ C.P.A မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုး ပြုလုပ်သူများအတွက် အောက်ပါအထောက်အထားများ တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်-

     (က) C.P.A မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မြန်မာ (သို့မဟုတ်) အင်္ဂလိပ် တစ်မျိုးပြုလုပ်ပါက မှတ်ပုံတင်ကြေး ကျပ် ၅၀၀ ပေးသွင်းထားသည့် ပြေစာနှင့် (၃) လအတွင်း ရိုက်ထားသော ပတ်(စ်)ပို့ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ၊

     (ခ) C.P.A မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ( မြန်မာ+ အင်္ဂလိပ်) (၂) မျိုးပြုလုပ်ပါက မှတ်ပုံတင်ကြေး ကျပ် ၁,၀၀၀ ပေးသွင်းထားသည့် ပြေစာနှင့် (၃)လအတွင်း ရိုက်ထားသော ပတ်(စ်)ပို့ဓါတ်ပုံ (၄) ပုံ၊

၅။ ထို့အပြင် CPA အဖြစ် သက်တမ်းတိုးမှတ်ပုံတင်ရာတွင် Non-Practising CPA များသည် ဆက်တိုက် သုံးနှစ်တာကာလအတွင်း စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာဆည်းပူးမှု CPE Hour (၉၀) နာရီ၊ Practising CPA များသည် ဆက်တိုက်သုံးနှစ်တာကာလအတွင်း စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာဆည်းပူးမှု CPE Hour (၁၂၀) နာရီ ဆောင်ရွက်ကြောင်း တင်ပြနိုင်ရမည်။ ၎င်းတို့သည် ဆက်တိုက်သုံးနှစ်အတွင်း အစောပိုင်းနှစ်များ၏ နှစ်စဉ်သတ်မှတ် ထားသော CPE နာရီမပြည့်မီပါက ၎င်း သုံးနှစ်အတွင်း ကျန်နှစ်များတွင် စုစုပေါင်း CPE နာရီ ပြည့်မီအောင် လုပ်ဆောင်ရမည်။ သုံးနှစ်ဆိုသည်မှာ CPE Hour အပို/အလို ညှိရန်သာဖြစ်ပြီး လေ့လာဆည်းပူးမှုကား စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြစ်ရပါမည်။ ပြက္ခဒိန်တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံး CPE နာရီများမှာ Non-Practising CPA ဆိုပါက (၉) နာရီ နှင့် Practising CPA ဆိုပါက (၁၂) နာရီ ဖြစ်သည်။

၆။ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီက ကျေနပ်လက်ခံမှသာ နောင်နှစ်အတွက် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးခြင်းကို ခွင့်ပြုမည်။