လက္မွတ္ရ ျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္သင္တန္း

၁။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီ ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာရင္းေကာင္စီသည္လက္မွတ္ရျပည္သူ ့စာရင္းကိုင္သင္တန္းကို၉-၁၀-၁၉၇၂ေန႕မွ စ၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး၊ သင္တန္းကာလမွာ ၂ ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းသားမ်ားသည္ တနလၤာေန႕မွ ေသာၾကာေန႕မ်ားတြင္နံနက္၇နာရီမွ ၉ နာရီအထိႏွင့္ စေနေန႕တြင္ နံနက္ပိုင္း ၇ နာရီ မွ ၁၁း၅၀ နာရီ အထိ စာေတြ႕သင္ၾကား ရပါသည္။ လက္မွတ္ရျပည္သူ ့စာရင္းကိုင္မ်ားအား စာရင္းပညာျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သူ မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ပါသည္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီ၊ စာရင္းကိုင္အလုပ္သင္ႏွင့္သင္တန္း ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီသည္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မ်ား(ရန္ကုန္၊ မိတၳီလာ၊ မံုရြာ) မွ ၀ါဏိဇၹဘြဲ႕ (B.com) ႏွင့္ စာရင္းကိုင္ ပညာဘြဲ႕(B.Act) ေနာက္ဆုံးႏွစစာေမးပြဲကို အဆင့္ေကာင္းေကာင္းၿဖင့္ ေအာင္ၿမင္သူမ်ားသည္ လက္မွတ္ရ ျပည္သူ႕ စာရင္းကိုင္သင္တန္းတက္ ေရာက္ရန္ ေလ်ွာက္လႊာကို သတင္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေခၚယူမည္ ၿဖစ္ၿပီး၊ ထိုသတင္း စာေလွ်ာက္လႊာ ေခၚေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ၿပ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္စာေမးပြဲ ေအာင္ၿမင္သူမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသည္။ အဆိုပါႏွစ္၌ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မေလွ်ာက္ၿဖစ္ခဲ့ သူမ်ားသည္ ေနာင္ႏွစ္ သင္တန္းမ်ား၌ တက္ေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ လုံး၀မရွိပါ။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးႏွစ္စာေမးပြဲရမွတ္ စုစုေပါင္းကိုစိစစ္၍ အမွတ္အမ်ားအနည္း အလိုက္ (In Order of Merit) အမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိသူမ်ားကိုသာလက္မွတ္ရျပည္သူ႕စာရင္းကိုင္ သင္တန္း(ပထမပိုင္း) ၀င္ခြင့္ရသူအၿဖစ္ ထုတ္ၿပန္ေၾကညာလက္ခံပါသည္။

ဒီပလိုမာစာရင္းကိုင္သင္တန္း(ဒုတိယပိုင္း)စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအနက္ထူးခ်ြန္စြာေအာင္ၿမင္ သူမ်ားကိုလက္မွတ္ရျပည္သူ့႕စာရင္းကိုင္သင္တန္းသို႕ ေပါင္းကူးတက္ေရာက္ခြင့္ကို၂၀၁၁- ၂၀၁၂ပညာ သင္ႏွစ္၊ လက္မွတ္ရျပည္သူ ့စာရင္းကိုင္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၃၇) မွစ၍ ခြင့္ၿပဳခဲ့ပါသည္။ ဒီပလိုမာ စာရင္းကိုင္သင္တန္း (ဒုတိယပိုင္း) အမွတ္အမ်ားဆံုးျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအနက္မွ လက္မွတ္ရျပည္သူ႕ စာရင္းကိုင္သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီရုံး၌ ေၾကညာ ေပးမည္ၿဖစ္သည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရသူသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သင္တန္း၀င္ေၾကး၊ မွတ္ပုံတင္ေၾကးမ်ား ေပးေဆာင္ရမည္ၿဖစ္ပါသည္။ပထမပိုင္းသင္တန္းစတက္စဥ္ကတည္းက သင္တန္းတက္ေရာက္ျပီး(၁)လ အတြင္း ေနာက္ဆံုးထား၍စာသင္ၾကားျခင္း ႏွင့္ အလုပ္သင္ဆင္းျခင္းကိုတျပိဳင္နက္တည္း (သို႕မဟုတ္) ပထမပိုင္းႏွင့္ဒုတိယပိုင္း၂ပိုင္းစလံုးစာေမးပြဲေအာင္ျမင္မွသာအလုပ္သင္ဆင္းျခင္းနည္းလမ္းႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခုကိုစိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ေရြးခ်ယ္ျပီးပါကလံုး၀ေျပာင္းလဲခြင့္မျပဳပါ။ အလုပ္သင္ဆင္းလို သည့္စာရင္းစစ္အဖြဲ႕မ်ား၏ အမည္စာရင္း အားသင္တန္းသား/သူမွ ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခြင့္ရွိျပီးယင္းသို႕ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳမီ အဆိုပါလုပ္ငန္း၏အေျခအေနအား တိက်စြာစံုစမ္းသိရွိျပီးမွသာေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။ စာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္အလုပ္သင္ၾကားမႈခြဲထုတ္သည့္စနစ္အရ လက္မွတ္ရျပည္သူ႕စာရင္းကိုင္သင္တန္းကို မထိခိုက္ေစသည့္ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းႏွင့္ အျခားသင္တန္းမ်ားကိုလည္း တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ လက္မွတ္ရျပည္သူ႕စာရင္းကိုင္ ဒုတိယပုိင္းစာေမးပြဲအား ေအာင္ျမင္ျပီးအလုပ္သင္လုပ္သက္အတြင္း လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်နပ္ဖြယ္ရာေဆာင္ရြက္ျပီး ေနာက္အတတ္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ျပီးပါက ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီတြင္ လက္မွတ္ရျပည္သူ႕ စာရင္းကိုင္အျဖစ္ မွတ္ပံု တင္ႏုိင္ပါသည္။

၂။ လက္မွတ္ရျပည္သူ့စာရင္းကိုင္သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၄၀)ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္သာမက ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ ေနျပည္ေတာ္တြင္လည္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။