ရွမ္းျပည္နယ္

ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး

႐ွမ္းျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး
ရံုးႀကီးလမ္း ၊ သစ္ေတာရပ္ကြက္ ၊ ေတာင္ႀကီးျမိဳ႕
႐ွမ္းျပည္နယ္
ဖုန္း    : ၀၈၁-၂၅၃၅၆
ဖက္စ္ :၀၈၁-၂၁၂၉၆    

 ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး

ဦးေမာင္ေမာင္ေလး ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္း    : ၀၈၁-၂၅၃၅၆
မိုဘိ္ုင္း: ၀၉-----------------

ခရုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား

စဥ္ ခရုိင္ႏွင့္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား
  ေက်ာက္မဲခရိုင္
  (၁) ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္
  (၃) နမၼတူၿမိဳ႕နယ္
  (၄) မုိးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္
  (၅) မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္
  (၆) သီေပါၿမိဳ႕နယ္
  (၇) မန္တုံၿမိဳ႕နယ္
  ကြမ္းလုံခရိုင္
  (1) ကြမ္းလုံၿမိဳ႕နယ္
  (2) ဟုိပန္ၿမိဳ႕နယ္
  က်ိဳင္းတုံခရုိင္
  (၁) က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္
  ေတာင္ၾကီးခရိုင္
  (၁) ကေလာၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္
  (၄) ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္
  (၅) ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္
  (၆) ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္
  (၇) ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္
  (၈) ရြာငံၿမိဳ႕နယ္
  (၉) ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္
  (၁၀) ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္
  မိုင္းဆတ္ခရိုင္
  (၁) မုိင္းပ်င္းၿမိဳ႕နယ္
  (၂) မုိင္းတုံၿမိဳ႕နယ္
  (၃) မုိင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္
  မုိင္းျဖတ္ခရိုင္
  (၁) မုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္
  လြိဳင္လင္ခရိုင္
  (၁) ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္
  (၂) နမ့္စန္(ေတာင္) ၿမိဳ႕နယ္
  (၃) လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္
  လားရႈိးခရိုင္
  (၁) တန္႕ယန္းၿမိဳ႕နယ္
  (၂) မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္
  (၃) လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္
  (၄) သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္
  မူဆယ္ခရုိင္
  (၁) ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္
  (၂) နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္
  (၃) မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္
၁၀   တာခ်ီလိတ္ခရိုင္
  (၁) တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္
၁၁   လင္းေခးခရုိင္
  (၁) မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္
  (၃) လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္