ရာထူးအလိုက် ဖွဲ့စည်းပုံ ကားချပ်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

ရာထူးအလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံကားချပ်

 
                                                                Print ×