ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး

တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး
အမွတ္ ၃၅/၈၇ ၊ ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္း ၊ အလံုျမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
ဖုန္း  :၀၁-၂၁၂၅၅၈
ဖက္စ္ : ၀၁-၂၂၁၃၃၁

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး
ေဒၚသႏၱာေလး ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္း    :၀၁-၂၁၂၅၅၈
မိုဘိ္ုင္း : ၀၉-****

 ခရုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား

စဥ္ ခရုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား
  ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခရိုင္
  (၁) ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္
  (၄) စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္
  (၅) ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္
  (၆) ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္
  (၇) ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္
  (၈) ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္
  (၉) မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္
  (၁၀) လသာၿမိဳ႕နယ္
  (၁၁) လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္
  (၁၂) လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္
  (၁၃) အလုံၿမိဳ႕နယ္
  ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္
  (၁) ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ကြမ္းျခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္
  (၄) ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္
  (၅) ဆိပ္ၾကီး/ခေနာင္တုိၿမိဳ႕နယ္
  (၆) တြံေတးၿမိဳ႕နယ္
  (၇) ဒလၿမိဳ႕နယ္
  (၈) သုံးခြၿမိဳ႕နယ္
  (၉) သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္
  ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခရိုင္
  (၁) တိုက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္
  (၄) လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္
  (၅) လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္
  (၆) အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္
  (၇) မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္
  (၈) ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္
  ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္
  (၁) တာေမြၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ဒဂုံျမိဳ႕သစ္(ေတာင္) ၿမိဳ႕နယ္
  (၄) ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္
  (၅) ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္
  (၆) ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္
  (၇) မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ၿမိဳ႕နယ္
  (၈) ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္
  (၉) ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္
  (၁၀) သာေကတၿမိဳ႕နယ္
  (၁၁) သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္
  (၁၂) ဒဂုံျမိဳ႕သစ္(ေျမာက္) ၿမိဳ႕နယ္