ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး

တုိင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

 ေဒၚခင္သန္းလွ
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္

အမည္

  ေဒၚခင္သန္းလွ

ေမြးသကၠရာဇ္

----------

က်ား/မ

----------

ေမြးဖြားရာေဒသ

----------

ဘြဲ႕

----------

တာဝန္

----------

၀ါသနာ

----------

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္(႐ုံး)

(အိမ္)

----------

----------

ပညာအရည္အခ်င္း

----------

----------

----------

----------

----------

----------

ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းႏွင့္ထမ္းေဆာင္သည့္ရာထူးတာဝန္

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ရာထူး

----------

----------