ရခုိင္ျပည္နယ္

ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး

ရခိုင္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး
လမ္းမႀကီး  ၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္ ၊  စစ္ေတြျမိဳ႕
ရခိုင္ျပည္နယ္
ဖုန္း :၀၄၃-၂၃၈၃၇
ဖက္စ္: ၀၄၃-၂၃၈၃၇

 ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး
 ေဒၚခင္မာခ်ိဳ ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္း    : ၀၄၃-၂၃၈၃၇

ခရုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား

စဥ္ ခရုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား
  ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္
  (၁) ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္
  (၂) မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္
  (၄) အမ္းၿမိဳ႕နယ္
  စစ္ေတြခရိုင္
  (၁) ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္
  (၂) စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္
  (၄) ပုဏၰားကၽြန္းၿမဳိ႕နယ္
  (၅) မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္
  (၆) ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္
  (၇) ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္
  (၈) ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္
  သံတြဲခရိုင္
  (၁) ဂြၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္
  (၃) သံတြဲၿမိဳ႕နယ္
  ေမာင္ေတာခရုိင္
  (၁) ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္