Office of the Auditor
General of the Union
www.oagmac.gov.mm

မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး

တုိင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

 ေဒၚခင္ေအးေဆြ
မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္

အမည္

 ေဒၚခင္ေအးေဆြ

ေမြးသကၠရာဇ္

၁၇.၈.၁၉၅၆

က်ား/မ

ေမြးဖြားရာေဒသ

အမ္းျမိဳ့နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္

ဘြဲ႕

B.Com, CPA

တာဝန္

တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

၀ါသနာ

----------

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္(႐ုံး)                       (အိမ္)

၀၂-၂၈၄၄၈၃၂

၀၂-၂၈၄၇၈၀၄

ပညာအရည္အခ်င္း

----------

B.Com, CPA

----------

----------

ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းႏွင့္ထမ္းေဆာင္သည့္ရာထူးတာဝန္

က်ြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ

စာရင္းပညာရွင္

ရာထူးတာဝန္

တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ရာထူး

----------

တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္