မြန္ျပည္နယ္

ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး

မြန္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး
ေတာင္၀ိုင္းလမ္း ၊ ေစ်းၾကိဳရပ္ကြက္ ၊  ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕
မြန္ျပည္နယ္
ဖုန္း      : ၀၅၇-၂၄၇၃၄
ဖက္စ္   : ၀၅၇-၂၇၁၁၇

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး

ေဒၚျငိမ္းျငိမ္း၀င္း ၊ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္း    : ၀၅၇-၂၄၇၃၄

ခရုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား

စဥ္ ခရုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား
  ေမာ္လၿမိဳင္ခရိုင္
  (၁) က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္
  (၃) မုဒုံၿမိဳ႕နယ္
  (၄) ေမာ္လျမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္
  (၅) ေရးၿမိဳ႕နယ္
  (၆) သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္
  သထုံခရုိင္
  (၁) က်ဳိက္ထုိၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္
  (၄) သထုံၿမိဳ႕နယ္