မွန်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်

ဒေါ်သိန်းသိန်းဦး
မွန်ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်

 ဒေါ်သိန်းသိန်းဦး

မွေးသက္ကရာဇ်

----------

ကျား/မ

----------

မွေးဖွားရာဒေသ

----------

ဘွဲ့

----------

တာဝန်

----------

ဝါသနာ

-

တယ်လီဖုန်းနံပါတ်(ရုံး)                       (အိမ်)

----------

----------

ပညာအရည်အချင်း

----------

----------

----------

----------

ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအရည်အချင်းနှင့်ထမ်းဆောင်သည့်ရာထူးတာဝန်

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်ရာထူး

----------

----------