မြန္ျပည္နယ္

ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ေဒၚသိန္းသိန္းဦး
မြန္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္

အမည္

 ေဒၚသိန္းသိန္းဦး

ေမြးသကၠရာဇ္

----------

က်ား/မ

----------

ေမြးဖြားရာေဒသ

----------

ဘြဲ႕

----------

တာဝန္္

----------

၀ါသနာ

-

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္(႐ုံး)                       (အိမ္)

----------

----------

ပညာအရည္အခ်င္း

----------

----------

----------

----------

ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းႏွင့္ထမ္းေဆာင္သည့္ရာထူးတာဝန္

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ရာထူး

----------

----------