မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး

တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ုဳပ္ရံုး

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး
ျပည္ေတာ္သာလမ္း ၊ ျမိဳ႕မအိုးဘိုရပ္ကြက္ ၊ မေကြးျမိဳ႕
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
ဖုန္း :  ၀၆၃-၂၃၁၇၁
ဖက္စ္: ၀၆၃-၂၃၁၇၁

 ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး
ေဒၚခင္ခင္သီ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္း     :   ၀၆၃-၂၈၃၄၁
မိုဘိုင္း  :   ၀၉-******
 

 ခရုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား

စဥ္ ခရုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား
  ပခုကၠဴခရိုင္
  (၁) ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္
  (၄) ျမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္
  (၅) ေရစၾကိဳၿမိဳ႕နယ္
  မေကြးခရုိင္
  (၁) ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ေတာင္တြင္းၾကီးၿမိဳ႕နယ္
  (၃) နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္
  (၄) မေကြးၿမိဳ႕နယ္
  (၅) ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္
  (၆) ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္
  မင္းဘူးခရိုင္
  (၁) ငဖဲၿမိဳ႕နယ္
  (၂) စလင္းၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္
  (၄) ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္
  (၅) မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္
  သရက္ခရိုင္
  (၁) ကံမၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္
  (၄) မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္
  (၅) မင္းလွၿမိဳ႕နယ္
  (၆) သရက္ၿမိဳ႕နယ္
  ဂန္႕ေဂါခရိုင္
  (၁) ဂန္႕ေဂါၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ေဆာၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္