ဘာသာရပ်များ

Wednesday, December 24, 2014 - 22:45

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း (ပထမပိုင်း)
      ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း(ပထမပိုင်း)တွင် အောက်ပါဘာသာရပ် (၅)ခု ကို သင်ကြား ပေးလျက်ရှိပါသည် -

စဉ် ဘာသာရပ် စာသင်ကြားချိန်
(တစ်ချိန်လျှင်မိနစ် ၅၀)
(၁) စာရင်းရေး စာရင်းကိုင်ပညာ ၁၆၀
(၂) ဘောဂဗေဒ ၈၀
(၃) စီးပွားရေးသချာၤနှင့်စာရင်းအင်းပညာ ၈၀
(၄) ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုနှင့်အထွေထွေဗဟုသုတ ၈၀
(၅) စီးပွားရေးဥပဒေ ၈၀
  စုစုပေါင်း ၄၈၀

     ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် သင်တန်း (ပထမပိုင်း)မှစ၍ စာရင်းရေး စာရင်းကိုင်ပညာ၊ ဘောဂဗေဒနှင့် စီးပွားရေးသချာၤနှင့် စာရင်းအင်းပညာများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဖြင့် သင်ကြားပြီး၊ မေးခွန်းကိုလည်း အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့်ပင် ဖြေဆိုရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း (ဒုတိယပိုင်း)
          ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် သင်တန်း (ဒုတိယပိုင်း) တွင် အောက်ပါ ဘာသာရပ် (၆) ခု ကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ်မှ စ၍ သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပြီး ယခု  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်တွင် သတင်းအချက်အလက် ဆက်သွယ်မှုနည်းပညာနှင့် စနစ်ဖွံ့ဖြိုးမှု ဘာသာရပ် သင်ကြား ပေးမှုမရှိသေးပါ -

စဉ် ဘာသာရပ် စာသင်ကြားချိန်
(တစ်ချိန်လျှင်မိနစ် ၅၀)
(၁) စာရင်းကိုင်ပညာ (၁) ၁၀၀
(၂) စာရင်းကိုင်ပညာ (၂) ၁၀၀
(၃) တန်ဖိုးတွက်စာရင်းကိုင်ပညာ ၈၀
(၄) ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း ၊ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း ၈၀
(၅) စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း ၁၀၀
(၆) သတင်းအချက်အလက်၊ဆက်သွယ်မှုနည်းပညာနှင့်စနစ်ဖွံ့ဖြိုးမှု ၇၀
  စုစုပေါင်း ၅၅၀