ဘာသာရပ္မ်ား

Wednesday, December 24, 2014 - 22:45

ဒီပလိုမာစာရင္းကိုင္သင္တန္း (ပထမပိုင္း)
      ဒီပလိုမာစာရင္းကိုင္သင္တန္း(ပထမပိုင္း)တြင္ ေအာက္ပါဘာသာရပ္ (၅)ခု ကို သင္ၾကား ေပးလ်က္ရွိပါသည္ -

စဥ္ ဘာသာရပ္ စာသင္ၾကားခ်ိန္
(တစ္ခ်ိန္လ်ွင္မိနစ္ ၅၀)
(၁) စာရင္းေရး စာရင္းကိုင္ပညာ ၁၆၀
(၂) ေဘာဂေဗဒ ၈၀
(၃) စီးပြားေရးသခ်ာၤႏွင့္စာရင္းအင္းပညာ ၈၀
(၄) ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္အေထြေထြဗဟုသုတ ၈၀
(၅) စီးပြားေရးဥပေဒ ၈၀
  စုစုေပါင္း ၄၈၀

     ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဒီပလိုမာစာရင္းကိုင္ သင္တန္း (ပထမပိုင္း)မွစ၍ စာရင္းေရး စာရင္းကိုင္ပညာ၊ ေဘာဂေဗဒနွင့္ စီးပြားေရးသခ်ာၤႏွင့္ စာရင္းအင္းပညာမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာ ျဖင့္ သင္ၾကားျပီး၊ ေမးခြန္းကိုလည္း အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ပင္ ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒီပလိုမာစာရင္းကိုင္သင္တန္း (ဒုတိယပိုင္း)
          ဒီပလိုမာစာရင္းကိုင္ သင္တန္း (ဒုတိယပိုင္း) တြင္ ေအာက္ပါ ဘာသာရပ္ (၆) ခု ကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္မွ စ၍ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ျပီး ယခု  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဆက္သြယ္မွဳနည္းပညာႏွင့္ စနစ္ဖြံ႕ျဖိဳးမွဳ ဘာသာရပ္ သင္ၾကား ေပးမွဳမရွိေသးပါ -

စဥ္ ဘာသာရပ္ စာသင္ၾကားခ်ိန္
(တစ္ခ်ိန္လ်ွင္မိနစ္ ၅၀)
(၁) စာရင္းကိုင္ပညာ (၁) ၁၀၀
(၂) စာရင္းကိုင္ပညာ (၂) ၁၀၀
(၃) တန္ဖိုးတြက္စာရင္းကိုင္ပညာ ၈၀
(၄) ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း ၊ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း ၈၀
(၅) စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း ၁၀၀
(၆) သတင္းအခ်က္အလက္၊ဆက္သြယ္မႈနည္းပညာႏွင့္စနစ္ဖြံ ့ျဖိဳးမႈ ၇၀
  စုစုေပါင္း ၅၅၀