ဘာသာရပ်များ

Certificate Puplic Accountant(Part 1)

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း (ပထမပိုင်း)တွင် အောက်ပါ ဘာသာရပ် ( ၆ )ခု ကို သင်ကြားပေးလျက် ရှိပါသည် -

No Subject
(၁) အထက်တန်းစာရင်းကိုင်ပညာ(၁)
(၂) စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း(၁)
(၃) တန်ဖိုးတွက်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စာရင်းပညာ
(၄) စီးပွားရေးသချာၤနှင့်စာရင်းအင်းပညာ
(၅) စီးပွားရေးဥပဒေ
(၆) ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း ၊ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း (ဒုတိယပိုင်း)

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း (ဒုတိယပိုင်း) တွင် အောက်ပါ ဘာသာရပ် ( ၆ )ခု ကို သင်ကြားပေးလျက် ရှိပါသည် -

No Subject
(1) အထက်တန်းစာရင်းကိုင်ပညာ(၂)
(2) စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း(၂)
(3) တန်ဖိုးတွက်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုှုစာရင်းပညာ(၂)
(4) အခွန်စည်းကြပ်မှုဥပဒေ
(5) အချက်အလက်ပြုစုရေးနှင့်စနစ်စိစစ်ရေး
(6) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စီးပွားရေးဗဟုသုတ