ဘာသာရပ္မ်ား

လက္မွတ္ရျပည္သူ ့စာရင္းကိုင္သင္တန္း (ပထမပိုင္း)

လက္မွတ္ရျပည္သူ ့စာရင္းကိုင္သင္တန္း (ပထမပိုင္း)တြင္ ေအာက္ပါ ဘာသာရပ္ ၆ ခု ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိပါသည္ -

No Subject
(၁) အထက္တန္းစာရင္းကိုင္ပညာ(၁)
(၂) စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း(၁)
(၃) တန္ဖိုးတြက္နွင့္္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ စာရင္းပညာ
(၄) စီးပြားေရးသခ်ာၤႏွင့္စာရင္းအင္းပညာ
(၅) စီးပြားေရးဥပေဒ
(၆) ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း ၊ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း

လက္မွတ္ရျပည္သူ ့စာရင္းကိုင္သင္တန္း (ဒုတိယပိုင္း)
လက္မွတ္ရျပည္သူ ့စာရင္းကိုင္သင္တန္း (ဒုတိယပိုင္း) တြင္ ေအာက္ပါ ဘာသာ ရပ္ ၆ ခု ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိပါသည္ -

No Subject
(၁) အထက္တန္းစာရင္းကိုင္ပညာ(၂)
(၂) စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း(၂)
(၃) တန္ဖိုးတြက္နွင့္္ စီမံခန္႕ခြဲမႈွွုစာရင္းပညာ(၂)
(၄) အခြန္စည္းၾကပ္မွုဥပေဒ
(၅) အခ်က္အလက္ျပဳစုေရးႏွင့္စနစ္စိစစ္ေရး
(၆) ဘ႑ာေရးႏွင့္စီးပြားေရးဗဟုသုတ