ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး

တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ုဳပ္ရံုး

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး
သမိန္ဗရမ္းလမ္း ၊ (၆) ရပ္ကြက္ ၊ ဥႆာျမိဳ႕သစ္၊ ပဲခူးျမိဳ႕
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
ဖုန္း :  ၀၅၂-၃၀၇၄၀
ဖက္စ္: ၀၅၂-၃၀၇၄၁

 ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး

ေဒၚမာမာေအး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္း     :   ၀၅၂-၃၀၇၄၀
 

ခရုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား

စဥ္ ခရုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား
  ေတာင္ငူခရုိင္
  (၁) ေက်ာက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္
  (၄) ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္
  (၅) ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္
  (၆) အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္
  ပဲခူးခရုိင္
  (၁) က၀ၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္
  (၄) ဒုိက္ဦးၿမိဳ႕နယ္
  (၅) ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္
  (၆) ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္္
  (၇) ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္
  (၈) သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္
  ျပည္ခရိုင္
  (၁) ျပည္ၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္
  (၄) ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္
  (၅) ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္
  (၆) သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္
  သာယာ၀တီခရိုင္
  (၁) ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္
  (၃) နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္
  (၄) မင္းလွၿမိဳ႕နယ္
  (၅) မုိးညဳိၿမိဳ႕နယ္
  (၆) လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္
  (၇) သာယာ၀တီၿမိဳ႕နယ္
  (၈) အုတ္ဖုိၿမိဳ႕နယ္