နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများအဖွဲ့ နှင့် ဆက်သွယ်မှှု

 • - INTOSAI ကို ၊ ၁၉၅၃ခုနှစ် ကတည်းက စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ၊
 • - (၃၄)နိုင်ငံဖြင့် စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း၊
 • - ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံက အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်း၊
 • - INTOSAI အဖွဲ့ကြီး၏ လက်အောက်တွင် အောက်ပါအတိုင်း Regional Working Group (၇)ခု ရှိခြင်း၊
စဉ် အကြောင်းအရာ အတိုကောက်
Organization of Latin American and Caribbean Supreme Audit Institutions OLACEFS
African Organization of Supreme Audit Institutions AFROSAI
Arab Organization of Supreme Audit Institutions ARABOSAI
Asian Organization of Supreme Audit Institutions ASOSAI
Pacific Association of Supreme Audit Institutions PASAI
Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions CAROSAI
European Organization of Supreme Audit Institutions EUROSAI
 • - မြန်မာနိုင်ငံသည် အထက်ပါ Regional Working Group (၇) ခုထဲမှ၊ အမှတ်စဉ် (၄) ဖြစ်သည့် အာရှတိုက်ဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများအဖွဲ့ ASOSAI သို့ ၁၉၉၆ခုနှစ်မှ စတင်၍ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်း၊
 • - ၂၀၁၁ ခုနှစ်၌ INTOSAI တွင် အဖွဲ့ဝင် Full Member (၁၉၀) ဦးရှိပြီး အရံအဖွဲ့ဝင် associated member  (၄) ဦး ရှိပြီဖြစ်ခြင်း၊
 • - အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ရရှိသည့် အကျိုးကျေးဇူးမှာ-
 •  ၁) အချိန် နှင့် တပြေးညီ ပြောင်းလဲတိုးတက်နေသည့် စာရင်းကိုင်၊ စာရင်းစစ် အတတ် ပညာရပ်များ၊ နည်းပညာရပ်များ၊ ဗဟုသုတများ ရရှိနိုင်ခြင်း
 •  ၂) ခေတ်မီသည့် အစိုးရစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ၊ နည်းနိဿယျများဖြင့်၊ စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းရပ်များတွင် အကျိုးရှိစွာ ၊ ထိရောက်စွာ အသုံးချနိုင်ခြင်း
 •  ၃) စာရင်းကိုင်၊ စာရင်းစစ် အတတ်ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ စွမ်းဆောင်မှု အရည်အသွေး များ ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း
 •  ၄) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား၊ စာရင်းကိုင်၊ စာရင်းစစ် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ၊ ဗဟုသုတများ၊ အချင်းချင်းဖလှယ်၍၊ တွေ့ကြုံလာရသည့် အခက်အခဲ၊ အဟန့် အတား၊ စိန်ခေါ်မှုများကို ပူးပေါင်းဖြေရှင်းကျော်လွှားနိုင်ခြင်း
 •  ၅)  INTOSAI အဖွဲ့၏ စရိတ်၊ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့်၊ ၎င်းအဖွဲ့မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ အစည်းအဝေးများ ၊ သင်တန်းများသို့ တက်ရောက်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ရရှိခြင်း၊
 • ၆) အထက်ပါ အခွင့်အလမ်းကောင်းများကြောင့် စာရင်းစစ်ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ရည်ကိုင် ရည် အဆင့်အတန်းများ အရည်အသွေးများ တိုးတက်လာပြီး၊ ကမ္ဘာ နှင့် အမှီရင် ဘောင်တန်းစွမ်းဆောင်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း၊
 •  ၇) ၎င်းပြင် INTOSAI အဖွဲ့လက်အောက်ရှိ Asian Organization of Supreme Audit Institutions(ASOSAI) အာရှတိုက်များဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများအဖွဲ့သို့ ပါဝင်ခွင့် ရရှိသည့်အတွက်လည်း ၎င်း (ASOSAI) အဖွဲ့၏ စရိတ်၊ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ASOSAI အဖွဲ့မှ ကြီးမှူး ကျင်းပသည့် အာရှတိုက်ဒေသအုပ်စု Asia Regional Group အတွင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ၊ အစည်းအဝေးများ၊ သင်တန်းများသို့ တက်ရောက်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ထပ်မံရရှိခြင်း
 •  ၈) INTOSAI, ASOSAI မှ လစဉ်ထုတ်ပြန်သည့် ဂျာနယ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းစာစောင်များနှင့် အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရင်းကိုင်စံများ(International Accounting Standards) ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်စံများ (International Auditing Standards) နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မွမ်းမံချက်များ ၊ အသစ် များ ၊ လတ်တလောပြဿနာများ Current Issues များ သိရှိနိုင်ခြင်း