နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမ်ားအဖြဲ႕ နွင့္ ဆက္သြယ္မွႈ

 • - INTOSAI ကို ၊ ၁၉၅၃ခုနွစ္ ကတည္းက စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ၊
 • - (၃၄)နိုင္ငံျဖင့္ စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း၊
 • - ၁၉၉၅ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံက အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္း၊
 • - INTOSAI အဖြဲ႕ၾကီး၏ လက္ေအာက္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း Regional Working Group (၇)ခု ရွိျခင္း၊
စဥ္ အေၾကာင္းအရာ အတိုေကာက္
Organization of Latin American and Caribbean Supreme Audit Institutions OLACEFS
African Organization of Supreme Audit Institutions AFROSAI
Arab Organization of Supreme Audit Institutions ARABOSAI
Asian Organization of Supreme Audit Institutions ASOSAI
Pacific Association of Supreme Audit Institutions PASAI
Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions CAROSAI
European Organization of Supreme Audit Institutions EUROSAI
 • - ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အထက္ပါ Regional Working Group (၇) ခုထဲမွ၊ အမွတ္စဥ္ (၄) ျဖစ္သည့္ အာရွတိုက္ဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမ်ားအဖြဲ႕ ASOSAI သို႕ ၁၉၉၆ခုနွစ္မွ စတင္၍ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္း၊
 • - ၂၀၁၁ ခုနွစ္၌ INTOSAI တြင္ အဖြဲ႕၀င္ Full Member (၁၉၀) ဦးရွိျပီး အရံအဖြဲ႕၀င္ associated member  (၄) ဦး ရွိျပီျဖစ္ျခင္း၊
 • - အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ရရွိသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ-
 •  ၁) အခ်ိန္ နွင့္ တေျပးညီ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနသည့္ စာရင္းကိုင္၊ စာရင္းစစ္ အတတ္ ပညာရပ္မ်ား၊ နည္းပညာရပ္မ်ား၊ ဗဟုသုတမ်ား ရရွိနိုင္ျခင္း
 •  ၂) ေခတ္မီသည့္ အစိုးရစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား၊ နည္းနိႆယ်မ်ားျဖင့္၊ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ အက်ိဳးရွိစြာ ၊ ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်နိုင္ျခင္း
 •  ၃) စာရင္းကိုင္၊ စာရင္းစစ္ အတတ္ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၊ စြမ္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္း
 •  ၄) အဖြဲ႕၀င္နိုင္ငံမ်ားအၾကား၊ စာရင္းကိုင္၊ စာရင္းစစ္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳ၊ ဗဟုသုတမ်ား၊ အခ်င္းခ်င္းဖလွယ္၍၊ ေတြ႕ၾကံဳလာရသည့္ အခက္အခဲ၊ အဟန္႕ အတား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပူးေပါင္းေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားနိုင္ျခင္း
 •  ၅)  INTOSAI အဖြဲ႕၏ စရိတ္၊ ေထာက္ပံ႕ေငြျဖင့္၊ ၄င္းအဖြဲ႕မွ ၾကီးမွဴးက်င္းပသည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ား ၊ သင္တန္းမ်ားသို႕ တက္ေရာက္နိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရရွိျခင္း၊
 • ၆) အထက္ပါ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ စာရင္းစစ္၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ရည္ကိုင္ ရည္ အဆင့္အတန္းမ်ား အရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္လာျပီး၊ ကမၻာ နွင့္ အမွီရင္ ေဘာင္တန္းစြမ္းေဆာင္လုပ္ကိုင္နိုင္ျခင္း၊
 •  ၇) ၄င္းျပင္ INTOSAI အဖြဲ႕လက္ေအာက္ရွိ Asian Organization of Supreme Audit Institutions(ASOSAI) အာရွတိုက္မ်ားဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမ်ားအဖြဲ႕သို႕ ပါ၀င္ခြင့္ ရရွိသည့္အတြက္လည္း ၄င္း (ASOSAI) အဖြဲ႕၏ စရိတ္၊ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ASOSAI အဖြဲ႕မွ ၾကီးမွဴး က်င္းပသည့္ အာရွတိုက္ေဒသအုပ္စု Asia Regional Group အတြင္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၊ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားသို႕ တက္ေရာက္နိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ထပ္မံရရွိျခင္း
 •  ၈) INTOSAI, ASOSAI မွ လစဥ္ထုတ္ျပန္သည့္ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းစာေစာင္မ်ားနွင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစာရင္းကိုင္စံမ်ား(International Accounting Standards) ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္စံမ်ား (International Auditing Standards) နွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္မ်ား ၊ အသစ္ မ်ား ၊ လတ္တေလာျပႆနာမ်ား Current Issues မ်ား သိရွိနိုင္ျခင္း