ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္/ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

ဦးၾကည္၀င္း(ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္/ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္)
ဖုန္း၊    ႐ံုး       - ၉၅ -၆၇ - ၄၀၇၂၈၇
          အိမ္     - ၉၅ -၆၇ - ---------
          မိုဘိုင္း  - ၉၅-၉-၅၀၂၇၇၅၆
          ဖက္စ္   - ၉၅-၆၇-၄၀၇၂၈၇
အီးေမးလ္        - kwinoag@gmail.com

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ   
႐ံုး    -  ႐ံုးအမွတ္(၁၂)၊ ျပည္ေထာင္စုုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၊ ေနျပည္ေတာ္၊၊                               
အိမ္ - အခန္း ( -------- )၊ C- ---------- ------------အိမ္ရာ၊--------ရပ္ကြက္၊  ေနျပည္ေတာ္၊၊

ဌာနခြဲမ်ား

ဦးစီးရံုး

ေဒၚေဌးေဌးျမင့္ (လက္ေထာက္အတြင္း၀န္/ညႊန္ၾကားေရးမွဴ း)
ဖုန္း၊ ႐ံုး        - ၉၅ -၆၇ -၄၀၇၃၂၈
      အိမ္      - ၉၅ -၆၇ ----------
      ဖက္စ္    -၉၅-၆၇-၄၀၇၃၂၈

ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိလြင္ (ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴ း)
ဖုန္း၊ ႐ံုး      - ၉၅ -၆၇ -၄၀၇၂၁၈
      အိမ္    - ၉၅ -၆၇ - --------

ျပည္တြင္းျပည္ပဆက္ဆံေရးႏွင့္ သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာနခြဲ

ေဒၚစီစီခ်ိန္(လက္ေထာက္အတြင္း၀န္/ညႊန္ၾကားေရးမွဴ း)
ဖုန္း၊ ႐ံုး      - ၉၅-၆၇- ၄၀၇၂၈၄
      အိမ္    - ၉၅ -၆၇ -------
      မိုဘိုင္း  -၉၅-၉----------

ေဒၚခင္လျပည့္ေအး ၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴ း
ဖုန္း၊ ႐ံုး      - ၉၅-၆၇- *******
      အိမ္    - ၉၅ -၆၇ -***********
      မိုဘိုင္း - ၉၅-၉-**************

မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စစ္ေဆးေရးဌာနခြဲ

ဦးေအးေငြ၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴ း
ဖုန္း၊ ႐ံုး      - ၉၅-၆၇-၄၀၇၃၂၄
      အိမ္    - ၉၅ -၆၇ -***********
      မိုဘိုင္း - ၉၅-၉-**************