ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္/ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

ဦးၾကည္၀င္း
ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္/ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္

အမည္

ဦးၾကည္၀င္း

ရံုးဖုန္း

၉၅-၆၇ - ၄၀၇၂၈၇

အိမ္ဖုန္း

၉၅-၆၇ - ---------

မိုဘိုင္းဖုန္း

၉၅-၉-၅၀၂၇၇၅၆

ဖက္စ္

၉၅-၆၇-၄၀၇၂၈၇

အီးေမးလ္

kwinoag@gmail.com

ရံုးလိပ္စာ

႐ံုးအမွတ္(၁၂)၊ ျပည္ေထာင္စုုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၊ ေနျပည္ေတာ္

အိမ္လိမ္စာ

အခန္း ( -------- )၊ C- ---------- ------------အိမ္ရာ၊--------ရပ္ကြက္၊  ေနျပည္ေတာ္၊၊

ဌာနခြဲမ်ား

ဦးစီးရံုး

အမည္

ေဒၚေဌးေဌးျမင့္(လက္ေထာက္အတြင္း၀န္/ညႊန္ၾကားေရးမွဴ း)

ရံုးဖုန္း

၉၅-၆၇ -၄၀၇၃၂၈

အိမ္ဖုန္း

၉၅-၆၇ - ---------

ဖက္စ္

၉၅-၆၇-၄၀၇ ၃၂၈

အမည္

ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိလြင္(ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး)

ရံုးဖုန္း

၉၅-၆၇ -၄၀၇၂၁၈

အိမ္ဖုန္း

၉၅-၆၇ - ---------

ျပည္တြင္းျပည္ပဆက္ဆံေရးႏွင့္ သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာနခြဲ

အမည္

ေဒၚစီစီခ်ိန္(လက္ေထာက္အတြင္း၀န္/ညႊန္ၾကားေရးမွဴး)

ရံုးဖုန္း

၉၅-၆၇ -၄၀၇ ၂၈၄

အိမ္ဖုန္း

၉၅-၆၇ - ---------

ဖက္စ္

၉၅-၆၇-၄၀၇ ၃၂၈

အမည္

ေဒၚခင္လျပည့္ေအး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ရံုးဖုန္း

၉၅-၆၇ -******

အိမ္ဖုန္း

၉၅-၆၇ - ---------

မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စစ္ေဆးေရးဌာနခြဲ

အမည္

ဦးေအးေငြ၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ရံုးဖုန္း

၉၅-၆၇ -၄၀၇ ၃၂၄

အိမ္ဖုန္း

၉၅-၆၇ - ---------

ဖက္စ္

၉၅-၆၇-****