ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္(စစ္ေဆးေရး/နည္းပညာဖြံ႔ျဖိဳးေရး)

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

အမည္

------

တာဝန္

------

ရံုးဖုန္း

၉၅-၆၇-******

အိမ္ဖုန္း

၉၅-၆၇- ************

မိုဘိုင္းဖုန္း

၉၅-၆၇-******

ဖက္စ္

၉၅-၆၇- ************

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

-----------------