ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္(စစ္ေဆးေရး/နည္းပညာဖြံ႔ျဖိဳးေရး)

**************

---------
ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(-------)
ဖုန္း၊     ရံုးဖုန္း      - ၉၅-၆၇-------
          အိမ္ဖုန္း     - ၉၅-၆၇-------
          မိုဘိုင္း  -----------------------
          ဖက္စ္   -  - ၉၅-၆၇--------
အီးေမးလ္        - ----------
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ   
႐ံုး    -     - ---------------------------------              
အိမ္  -    ----------------------------------------