ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန)

ေဒၚစန္းစန္းဝင္း
ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန)

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္

အမည္

ေဒၚစန္းစန္းဝင္း - ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန)

ရံုးဖုန္း

၉၅-၆၇-၄၀၇၅၀၆

အိမ္ဖုန္း

၉၅-၆၇-၄၂၂၁၉၀၄၄၄

မိုဘိုင္းဖုန္း

၉၅-၉-၅၃၁၂၉၉၄

ဖက္စ္

၉၅-၆၇-၄၀၇၅၀၆

အီးေမးလ္

dawsansanwin18@gmail.com

ရံုးလိပ္စာ

႐ံုးအမွတ္(၁၂)၊ ျပည္ေထာင္စုုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၊ ေနျပည္ေတာ္

အိမ္လိမ္စာ

ေအခန္း(၁၂) ၊ C-32 ၊စံပယ္အိမ္ရာ၊ ေဇယ်သိဒၶိရပ္ကြက္၊ ေနျပည္ေတာ္။

 

 

 

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္

အမည္

 **********- ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန)

ရံုးဖုန္း

၉၅-၆၇-၄၀၇ ၃၃၆

အိမ္ဖုန္း

၉၅-၆၇-၄၂၀ ၈၂၁

မိုဘိုင္းဖုန္း

၉၅-၉-******

ဖက္စ္

၉၅-၆၇-၄၀၇ ၃၃၆

အီးေမးလ္

**********

ရံုးလိပ္စာ

႐ံုးအမွတ္(၁၂)၊ ျပည္ေထာင္စုုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၊ ေနျပည္ေတာ္

အိမ္လိမ္စာ

အခန္းအမွတ္ ၀၂၊ တိုက္အမွတ္ ၁၁၁၄၊ ဓနသိဒၶိရပ္ကြက္၊ ေနျပည္ေတာ္။