ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် (စီမံရေးရာ/နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေး)

  ဒေါ်သိန်းသိန်းဦး
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
အမည် ဒေါ်သိန်းသိန်းဦး
တာဝန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇***
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၆၇-*******
ဖက်စ် ၉၅-၆၇-*******
အီးမေးလ် **********
ရုံးလိပ်စာ ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်
E-mail -----------
 
ညွှန်ကြားရေးမှူးများ
နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ (နည်းပညာဌာနခွဲ/ လေ့ကျင့်ရေးဌာနခွဲ)
အမည် ဒေါ်ခင်ပပဝင်း
တာဝန် ညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇***
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၆၇-*******
ဖက်စ် ၉၅-၆၇-*******
အီးမေးလ်  -----------@oagmac.gov.mm
ရုံးလိပ်စာ ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
  ဒေါ်အေးအေး
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (စီမံရေးရာဦးစီးဌာန)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
အမည် ဒေါ်အေးအေး
တာဝန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇***
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၆၇-*******
ဖက်စ် ၉၅-၆၇-*******
အီးမေးလ် **********
ရုံးလိပ်စာ ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်
E-mail ayeaye@oagmac.gov.mm
 
ညွှန်ကြားရေးမှူးများ
အမည် ဒေါ်ခင်လေးနွယ်
တာဝန် ညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၂၇
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၆၇-*******
ဖက်စ် ၉၅-၆၇-*******
အီးမေးလ်  -----------@oagmac.gov.mm
ရုံးလိပ်စာ ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်
 
အမည် ဒေါ်စန်းစန်းနိုင်
တာဝန် ညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၆၀၄
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၆၇-*******
ဖက်စ် ၉၅-၆၇-*******
အီးမေးလ်  
ရုံးလိပ်စာ ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်
 
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ ၊ ဌာနခွဲများ
ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနစု (ဝထ-၂)
အမည် ဒေါ်ယဉ်မင်းစိုး
တာဝန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး 
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၃၄
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၆၇-*******
ဖက်စ် ၉၅-၆၇-*******
အီးမေးလ်  
ရုံးလိပ်စာ ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်
ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနစု (ဝထ-၁)
အမည် ဒေါ်လင်းလင်းထွန်း
တာဝန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇---
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၆၇-*******
ဖက်စ် ၉၅-၆၇-*******
အီးမေးလ်  
ရုံးလိပ်စာ ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်
ပစ္စည်းဌာနစု
အမည် ဦးခင်ဇော်
တာဝန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၂၃
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၆၇-*******
ဖက်စ် ၉၅-၆၇-*******
အီးမေးလ်  ----------@gmail.com
ရုံးလိပ်စာ ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်
 
အမည်  
တာဝန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇***
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၆၇-*******
ဖက်စ် ၉၅-၆၇-*******
အီးမေးလ်  
ရုံးလိပ်စာ ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်
 
ဘတ်ဂျတ်ရေးရာဌာနစု
အမည် ဒေါ်အိအိဌေး
တာဝန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၅၀၈
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၆၇-*******
ဖက်စ် ၉၅-၆၇-*******
အီးမေးလ်  
ရုံးလိပ်စာ ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်
 
မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ
ညွှန်ကြားရေးမှူး
အမည် ဒေါ်ကေသီစိန်
တာဝန် ညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၁-၂၁၄၀၂၀
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၁-******
ဖက်စ် ၉၅-၁-၂၁၄၀၂၀
အီးမေးလ် macoffice7@gmail.com
ရုံးလိပ်စာ အမှတ် (၁/၁၉) သခင်မြပန်းခြံလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
 
အမည် ဒေါ်ခိုင်ဇင်ဝင်း
တာဝန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅ - ၁ -၂၂၃၁၄၃
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၁-******
ဖက်စ် ၉၅-၁ - ၂၂၃၁၄၃
အီးမေးလ် macoffice7@gmail.com
ရုံးလိပ်စာ အမှတ် (၁/၁၉) သခင်မြပန်းခြံလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
 
လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသန
သင်တန်းကျောင်း
အမည် ဒေါ်အိမွန်အောင်
တာဝန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၅၉၄၊ ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၂၀၁
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၆၇-*******
မိုဘိုင်းဖုန်း ၉၅-၉-၂၅၄၅၅၆၉၀၀ 
ဖက်စ် ၉၅-၆၇-*******
အီးမေးလ်  eimonaung@oagmac.gov.mm
ရုံးလိပ်စာ ရုံးအမှတ် (၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်