ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်(စစ်ဆေးရေး/နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေး)

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
အမည် ဒေါ်သန္တာလေး
တာဝန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၂၆
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၆၇-*******
ဖက်စ် ၉၅-၆၇-*******
အီးမေးလ် **********
ရုံးလိပ်စာ ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်
 
ညွှန်ကြားရေးမှူးများ
အမည် ဒေါ်ခင်လေးမြင့်
တာဝန် ညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၂၇
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၆၇-*******
ဖက်စ် ၉၅-၆၇-*******
အီးမေးလ် khinlaymyint@oagmac.gov.mm
ရုံးလိပ်စာ ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်
 
အမည် ဒေါ်တင်တင်ငြိမ်း
တာဝန် ညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၆၀၄
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၆၇-*******
ဖက်စ် ၉၅-၆၇-*******
အီးမေးလ် tintinnyein@oagmac.gov.mm
ရုံးလိပ်စာ ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်
 
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ ၊ ဌာနခွဲများ
ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနစု
အမည် ဒေါ်အေးအေး
တာဝန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၃၄
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၆၇-*******
ဖက်စ် ၉၅-၆၇-*******
အီးမေးလ် ayeaye@oagmac.gov.mm
ရုံးလိပ်စာ ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်
ပစ္စည်းဌာနစု
အမည် ဦးခင်မောင်ပို
တာဝန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၂၃
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၆၇-*******
ဖက်စ် ၉၅-၆၇-*******
အီးမေးလ် khinmgpo5315@gmail.com
ရုံးလိပ်စာ ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်
 
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန
အမည် ဒေါ်နန်းခင်အေးမွန်
တာဝန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၁၄၃
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၆၇-*******
ဖက်စ် ၉၅-၆၇-*******
အီးမေးလ် khinayemon.mon@gmail.com
ရုံးလိပ်စာ ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်
 
ဘတ်ဂျတ်ရေးရာဌာနစု
အမည် ဒေါ်ဇင်မာလွင်
တာဝန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၅၀၈
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၆၇-*******
ဖက်စ် ၉၅-၆၇-*******
အီးမေးလ် zinmarlwin19854@gmail.com
ရုံးလိပ်စာ ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်
 
မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ
ညွှန်ကြားရေးမှူး
အမည် ဒေါ်မီမီသက်
တာဝန် ညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၁-၂၁၄၀၂၀
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၁-******
ဖက်စ် ၉၅-၁-၂၁၄၀၂၀
အီးမေးလ် macoffice7@gmail.com
ရုံးလိပ်စာ အမှတ် (၁/၁၉) သခင်မြပန်းခြံလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
 
အမည် ဒေါ်ခင်ပပဝင်း
တာဝန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅ - ၁ -၂၂၃၁၄၃
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၁-******
ဖက်စ် ၉၅-၁ - ၂၂၃၁၄၃
အီးမေးလ် macoffice7@gmail.com
ရုံးလိပ်စာ အမှတ် (၁/၁၉) သခင်မြပန်းခြံလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
 
လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသန
သင်တန်းကျောင်း
အမည် ဒေါ်ဥမ္မာ
တာဝန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၅၉၄၊ ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၂၀၁
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၆၇-*******
မိုဘိုင်းဖုန်း ၉၅-၉-၂၅၄၅၅၆၉၀၀ 
ဖက်စ် ၉၅-၆၇-*******
အီးမေးလ် ohnmar@oagmac.gov.mm
ရုံးလိပ်စာ ရုံးအမှတ် (၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်