ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်(စစ်ဆေးရေး/နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေး)

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

အမည်

---------

တာဝန်

------

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-******

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇- ************

မိုဘိုင်းဖုန်း

၉၅-၆၇-******

ဖက်စ်

၉၅-၆၇- ******

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

-----------------