တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ုဳပ္ရံုး

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး
သုခလမ္းသြယ္ ၊ ဆန္းခ်ီရပ္ကြက္ ၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
ဖုန္း :  ၀၅၉-၂၃၅၃၇
ဖက္စ္: ၀၅၉-၂၃၅၃၆

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး

ေဒၚသိန္းသိန္းေဌး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္း     :   ၀၅၉-၂၃၅၃၇
မိုဘိုင္း  :   ၀၉-*******

ခရုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား

စဥ္ ခရုိင္ႏွင့္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား
  ထား၀ယ္ခရုိင္
  (၁) ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ေလာင္းလုံၿမိဳ႕နယ္
  (၄) သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္
  ျမိတ္ခရိုင္
  (၁) ကြ်န္းစုၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ပုေလာၿမိဳ႕နယ္
  (၄) ျမိတ္ၿမိဳ႕နယ္
  ေကာ့ေသာင္းခရိုင္
  (၁) ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္