တနသာၤရီတုိင္း ေဒသႀကီး

တုိင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ဦးသိန္းထြန္း
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္

အမည္

ဦးသိန္းထြန္း

ေမြးသကၠရာဇ္

 ၂-၁၂-၁၉၄၉

က်ား/မ

က်ား

ေမြးဖြားရာေဒသ

 ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ့

ဘြဲ႕

 (က) ၀ါဏိဇၨ ၀ိဇၨာဘြဲ့ (စာရင္းကိုင္နွင့္ စာရင္းစစ္) B.Com (A.A)

 (ခ) လက္မွတ္ရျပည္သူ့စာရင္းကိုင္ C.P.A

တာဝန္

တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

၀ါသနာ

စာဖတ္ျခင္း

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္(႐ုံး)                     (အိမ္)

 ၀၅၉-၂၃၆၇၀/ ၀၉-၄၅၉၀၁၂၀၁၂

 ၀၅၉- ၂၃၆၆၀

ပညာအရည္အခ်င္း

----------

 (က) ၀ါဏိဇၨ ၀ိဇၨာဘြဲ့ (စာရင္းကိုင္နွင့္ စာရင္းစစ္) B.Com (A.A)

 (ခ) လက္မွတ္ရျပည္သူ့စာရင္းကိုင္ C.P.A

ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းႏွင့္ထမ္းေဆာင္သည့္ရာထူးတာဝန္

----------

ပညာအရည္အခ်င္းနွင့္ လုပ္သက္အေတြ့အၾကံဳမ်ားအရ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားနွင့္ အညီ ဥပေဒအရ စစ္ေဆးရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဌာန/အဖြဲ့အစည္းမ်ား၏ စာရငး္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို စစ္ေဆး၍ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ ထုတ္ျပန္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ရာထူး

----------

တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီးတြင္ တုိင္းေဒသၾကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ရာထူးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ပါသည္။