တနသာၤရီတိုင်း ဒေသကြီး

တိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်

ဦးသိန်းထွန်း
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်

ဦးသိန်းထွန်း

မွေးသက္ကရာဇ်

 ၂-၁၂-၁၉၄၉

ကျား/မ

ကျား

မွေးဖွားရာဒေသ

 ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

ဘွဲ့

 (က) ဝါဏိဇ္ဇ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (စာရင်းကိုင်နှင့် စာရင်းစစ်) B.Com (A.A)

 (ခ) လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် C.P.A

တာဝန်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်

ဝါသနာ

စာဖတ်ခြင်း

တယ်လီဖုန်းနံပါတ်(ရုံး)                     (အိမ်)

 ၀၅၉-၂၃၆၇၀/ ၀၉-၄၅၉၀၁၂၀၁၂

 ၀၅၉- ၂၃၆၆၀

ပညာအရည်အချင်း

----------

 (က) ဝါဏိဇ္ဇ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (စာရင်းကိုင်နှင့် စာရင်းစစ်) B.Com (A.A)

 (ခ) လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် C.P.A

ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအရည်အချင်းနှင့်ထမ်းဆောင်သည့်ရာထူးတာဝန်

----------

ပညာအရည်အချင်းနှင့် လုပ်သက်အတွေ့အကြုံများအရ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အညီ ဥပဒေအရ စစ်ဆေးရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ဌာန/အဖွဲ့အစည်းများ၏ စာရင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု များကို စစ်ဆေး၍ အစီရင်ခံစာများကို ဆောလျင်စွာ ထုတ်ပြန် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်ရာထူး

----------

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ် ရာထူးတာဝန် ထမ်းဆောင်ပါသည်။