ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန)

ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန)

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္

အမည္

ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္

ရံုးဖုန္း

၉၅-၆၇-၄၀၇၃၃၅

အိမ္ဖုန္း

၉၅-၆၇-*******

မိုဘိုင္းဖုန္း

၉၅-၉-*****

ဖက္စ္

၉၅-၆၇-၄၀၇၃၃၅

အီးေမးလ္

kkadec@gmail.com

ရံုးလိပ္စာ

ရံုးအမွတ္ ၁၂ ၊ ေနျပည္ေတာ္

အိမ္လိမ္စာ

------------------