ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန)

-------------(စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန)

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

ဖုန္း-            ရံုး     -    ၉၅-၆၇----------------

                  အိမ္   -   ၉၅-၆၇------------

                  မိုဘိုင္း-   ၉၅-၉----------

                   ဖက္စ္-     ၉၅-၆၇-----------

                   အီးေမးလ္     ------------@gmail.com

ရံုးလိပ္စာ      ရံုးအမွတ္ ၁၂ ၊ ေနျပည္ေတာ္

အိမ္လိမ္စာ   ---------

                 ----------၊ ေနျပည္ေတာ္။