စီမံေရးရာဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴ း

ေဒၚလွလွက်ိန္ ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴ း
ဖုန္း၊ ႐ံုး   - ၉၅-၆၇-၄၀၇၃၂၇၊ အိမ္္  - ၉၅-၆၇- ************

ဌာနခြဲမ်ား

ဝန္ထမ္းေရးရာဌာနစု
ဦးစန္းလြင္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴ း
ဖုန္း၊ ႐ံုး - ၉၅-၆၇-၄၀၇၃၃၄ ၊ အိမ္ - ၉၅ -၆၇-*********

ပစၥည္းနွင့္ဘတ္ဂ်တ္ေရးရာဌာနစု

ေဒၚစန္းယုေမာ္ ၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴ း
ဖုန္း၊ ႐ံုး - ၉၅-၆၇-၄၀၇၆၀၄ ၊ အိမ္ - ၉၅-၆၇-*********