စီမံေရးရာဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

အမည္

ေဒၚလွလွက်ိန္

တာဝန္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴ း

ရံုးဖုန္း

၉၅-၆၇-၄၀၇၃၂၇

အိမ္ဖုန္း

၉၅-၆၇- ************

ဌာနခြဲမ်ား

---

ဝန္ထမ္းေရးရာဌာနစု

အမည္

ဦးစန္းလြင္

တာဝန္

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴ း

႐ံုးဖုန္း

၉၅-၆၇-၄၀၇၃၃၄

အိမ္ဖုန္း

၉၅-၆၇-******

ပစၥည္းနွင့္ဘတ္ဂ်တ္ေရးရာဌာနစု

အမည္

ေဒၚစန္းယုေမာ္

တာဝန္

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴ း

႐ံုးဖုန္း

၉၅-၆၇-၄၀၇၆၀၄

အိမ္ဖုန္း

၉၅-၆၇-******