ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

စီမံရေးရာဌာန

ညွှန်ကြားရေးမှူးများ

စီမံ (ပစ္စည်း/ဘတ်ဂျက်)
အမည် ဒေါ်ခင်လေးနွယ်
တာဝန် ညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၂၇
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၆၇-*******
E-mail  
စီမံ (ဝန်ထမ်းရေးရာ)

အမည်

 ဒေါ်စန်းစန်းနိုင်

တာဝန်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-********

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇- *******

E-mail  
 အမည်  --------------
 တာဝန်  ညွှန်ကြားရေးမှူး
 ရုံးဖုန်း  ၉၅-၆၇-*******
 အိမ်ဖုန်း  ၉၅-၆၇-*******
 E-mail  

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ ၊ ဌာနခွဲများ

ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနစု (ဝထ-၂)

အမည်

ဒေါ်ယဉ်မင်းစိုး

တာဝန်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၃၄

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-*******

E-mail  
ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနစု (ဝထ-၁)
အမည် ဒေါ်လင်းလင်းထွန်း
တာဝန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၆၇-*******
Email ----------@oagmac.gov.mm
ပစ္စည်းဌာနစု
အမည် ဦးခင်ဇော်
တာဝန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း  ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၂၃
E-mail   ------------@gmail.com
   
 
အမည် --------------
တာဝန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇
E-mail  
   

စီမံ (စာရင်း/ဘတ်ဂျတ်) ဌာနစု

အမည်

ဒေါ်အိအိဌေး

တာဝန်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၅၀၈

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-******

E-mail