ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

စီမံရေးရာဌာန

ညွှန်ကြားရေးမှူးများ

အမည်

ဒေါ်ခင်လေးနွယ်

တာဝန်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၂၇

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-*******
E-mail  

အမည်

ဒေါ်အေးအေး

တာဝန်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-********

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇- *******

E-mail  ayeaye@oagmac.gov.mm
 အမည်  --------------
 တာဝန်  ညွှန်ကြားရေးမှူး
 ရုံးဖုန်း  ၉၅-၆၇-*******
 အိမ်ဖုန်း  ၉၅-၆၇-*******
 E-mail  

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ ၊ ဌာနခွဲများ

ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနစု

အမည်

ဒေါ်နီနီထွေး

တာဝန်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၃၄

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-*******

E-mail  ninihtwe@oagmac.gov.mm
ပစ္စည်းဌာနစု
အမည် ဦးခင်ဇော်
တာဝန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း  ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၂၃
E-mail   ------------@gmail.com
   
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန
အမည် ဒေါ်နန်းခင်အေးမွန်
တာဝန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၅၉၃
E-mail khinayemon.mon@gmail.com
   

ဘတ်ဂျတ်ရေးရာဌာနစု

အမည်

ဒေါ်ဇင်မာလွင်

တာဝန်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၅၀၈

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-******

E-mail zinmarlwin19854@gmail.com

ဒေါ်အေးအေး