စီမံရေးရာဌာန

ညွှန်ကြားရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်ခင်လေးမြင့်

တာဝန်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၄၀၇၃၂၇

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇- ************

ဌာနခွဲများ

---

ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနစု

အမည်

ဦးစန်းလွင်

တာဝန်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၄၀၇၃၃၄

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-******

ပစ္စည်းနှင့်ဘတ်ဂျတ်ရေးရာဌာနစု

အမည်

ဒေါ်စန်းယုမော်

တာဝန်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၄၀၇၆၀၄

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-******