စီမံရေးရာဌာန

ညွှန်ကြားရေးမှူးများ

အမည်

ဒေါ်ခင်လေးမြင့်

တာဝန်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၂၇

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-*******
E-mail khinlaymyint@oagmac.gov.mm

အမည်

ဒေါ်တင်တင်ငြိမ်း

တာဝန်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၆၀၄

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇- *******

E-mail tintinnyein@oagmac.gov.mm

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ ၊ ဌာနခွဲများ

ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနစု

အမည်

ဒေါ်အေးအေး

တာဝန်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၃၄

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-*******

E-mail ayeaye@oagmac.gov.mm
ပစ္စည်းဌာနစု
အမည် ဉီးခင်မောင်ပို
တာဝန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၂၃
E-mail khinmgpo5315@gmail.com
   
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန
အမည် ဒေါ်နန်းခင်အေးမွန်
တာဝန် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၁၄၃
E-mail khinayemon.mon@gmail.com
   

ဘတ်ဂျတ်ရေးရာဌာနစု

အမည်

ဒေါ်ဇင်မာလွင်

တာဝန်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၅၀၈

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-******

E-mail zinmarlwin19854@gmail.com