စာရင္းစစ္ဌာနအေနအထား

ျမန္မာနိုင္ငံရွိစာရင္းစစ္အဖြဲ႕အစည္းသည္ဖြဲ႕စည္းပံုနွင္႔ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္နွစ္ခုလံုးကိုအျခားဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားနွင္႔သီးျခားလြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။စာရင္းစစ္လြတ္လပ္မႈဆိုသည္မွာစစ္ေဆးရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမွ သီးျခားလြတ္လပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္စာရင္းစစ္မ်ားသည္စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားကိုနိုင္ငံနွင္႔ျပည္သူ႔အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈနွင့္စစ္ေဆးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ စြာရရွိမႈရႈေထာင့္မွမ်ွတစြာနွင္႔ ဓမၼဓိဌာန္က်က်အစီရင္ခံတင္ျပရသည္။

အလားတူ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးနွင္႔ ေဒသဆိုင္ရာစာရင္းစစ္ရံုးမ်ားရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒအရလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အပ္နွင္းျခင္း ခံရေသာစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကိုယ္စား လြတ္လြတ္လပ္လပ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။ ၄င္းတို႔၏စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကိုလည္းအတတ္ပညာဆိုင္ရာက်င္႔ဝတ္နွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ တင္ျပနိုင္ပါသည္။ဤသေဘာထားခံယူခ်က္သည္စာရင္းစစ္တိုင္းအေရးႀကီးေသာအရည္အခ်င္း တစ္ခုအျဖစ္လက္ခံပိုင္ဆိုင္ထားရမည့္သေဘာထားခံယူခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။