စာရင်းစစ်ဌာနအနေအထား

မြန်မာနိုင်ငံရှိစာရင်းစစ်အဖွဲ့အစည်းသည်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်နှစ်ခုလုံးကိုအခြားဝန်ကြီး ဌာနများနှင့်သီးခြားလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းထားပါသည်။စာရင်းစစ်လွတ်လပ်မှုဆိုသည်မှာစစ်ဆေးရမည့် အဖွဲ့အစည်းမှ သီးခြားလွတ်လပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ထို့အပြင်စာရင်းစစ်များသည်စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် များကိုနိုင်ငံနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်စစ်ဆေးရေးရည်မှန်းချက်များကို ထိရောက်အောင်မြင် စွာရရှိမှုရှုထောင့်မှမျှတစွာနှင့် ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျအစီရင်ခံတင်ပြရသည်။

အလားတူ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးနှင့် ဒေသဆိုင်ရာစာရင်းစစ်ရုံးများရှိ ဝန်ထမ်းများသည် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ဥပဒေအရလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းခြင်း ခံရသောစာရင်းစစ်ချုပ်ကိုယ်စား လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များကိုလည်းအတတ်ပညာဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်နှင့်လျော်ညီစွာ တင်ပြနိုင်ပါသည်။ဤသဘောထားခံယူချက်သည်စာရင်းစစ်တိုင်းအရေးကြီးသောအရည်အချင်း တစ်ခုအဖြစ်လက်ခံပိုင်ဆိုင်ထားရမည့်သဘောထားခံယူချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။