စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁၊၊ စာရင္းစစ္ရံုးအသီးသီးတြင္ နွစ္ပတ္လည္စစ္ေဆးေရးစီမံခ်က္နွင့္ သံုးလပတ္စစ္ေဆးေရးစီမံခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေရး ဆြဲရပါသည္၊၊ စာရင္းစစ္ရံုးအသီးသီးသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုထည္႔သြင္းစဥ္းစားျပီး   စစ္ေဆးမည္႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေရြးခ်ယ္ေရးဆြဲထားေသာ နွစ္ပတ္လည္စစ္ေဆးေရးစီမံခ်က္နွင္႔ သံုးလပတ္စစ္ေဆးေရးစီမံခ်က္္အရ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္-
(က) စစ္ေဆးေရးနွင့္ကာလၾကာျမင္႔စြာကင္းကြာေန-မေန
(ခ) ျပသနာႀကီးငယ္ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းရွိ-မရွိ
(ဂ) လုပ္ငန္းအေရးပါမႈ
(ဃ) စစ္ေဆးရန္ၾကိဳတင္ေလ႔လာထားျခင္းရွိ-မရွိ
၂၊၊ ေရးဆြဲျပီးေသာစစ္ေဆးေရးစီမံခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္နွင့္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အသီးသီးက အတည္ျပဳရပါသည္၊၊ 

၃၊၊ စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမစတင္မီ ယင္းလုပ္ငန္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေလးထားစစ္ေဆးသင့္သည့္အပိုင္းက႑၊ အပိုင္း က႑အလိုက္ခ်မွတ္သင့္သည့္ စစ္ေဆးေရးရည္မွန္းခ်က္နွင့္စစ္ေဆးသင့္သည့္ အတိုင္းအတာပမာဏ တို႔ကို အကဲျဖတ္နိုင္ရန္ ကနဦးေလ့လာရန္လိုအပ္ပါသည္၊၊ ထုိ႔ေနာက္စစ္ေဆးေရးအစီအစဥ္ေရးဆြဲျပီးေနာက္ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြကပါသည္၊၊
၄၊၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ျမန္မာနိုင္ငံ၌က်င့္သံုးခဲ့သည္႕စစ္ေဆးသည့္အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ-
 

(က) ဘ႑ာေရးစာရင္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္း 

အဖြဲ႕အစည္း၏ဘ႑ာေရးစာရင္းမ်ားသည္အမ်ားလက္ခံက်င့္သံုးေနသည့္မူမ်ားနွင့္ျမန္မာနိုင္ငံစာရင္းကိုင္စံမ်ား ကိုလိုက္နာ ျပီးအစဥ္တစိုက္ ေရးဆြဲထားျခင္း ဟုတ္မဟုတ္နွင့္အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအေျခအေနနွင့္ ဘ႑ာေရးအေျခ အေနတို႕ကို သင့္တင္႕ေလ်ာက္ပတ္စြာ ေဖာ္ျပျခင္းျပဳမျပဳ   စာရင္းစစ္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စစ္ေဆး ျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊

(ခ) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစစ္ေဆးျခင္း

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္လူ (၀န္ထမ္း) ၊ ေငြေၾကး (ဘ႑ာေရး) နွင့္ ပစၥည္းစေသာ သြင္းအားစုမ်ားကို ျခိဳးျခံေခြ်တာျပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀စြာျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳျခင္းရွိမရွိ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ျပီး 3Es Audit(Economy, Efficiency, Effectiveness Audit) ဟူ၍လည္းေခၚပါ သည္၊၊ အဆိုပါ 3Es အားလံုးနွင့္အက်ံဳး၀င္ေအာင္စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ပါသည္၊၊
(၁)ျခိဳးျခံေခြ်တာမႈကိုစစ္ေဆးျခင္းEconomy၊၊ ၊၊သြင္းအားစုမ်ားျဖစ္ေသာ လူ၊ေငြ၊ပစၥည္းတို႕ကို သံုးစြဲရာတြင္ ေလလြင့္ယိုဖိတ္မႈမရွိေစဘဲျခိဳးျခံေခြ်တာျပီးထိေရာက္စြာသံုးစြဲနိုင္ေအာင္စီမံခန္႕ခြဲၾကီးၾကပ္မႈ ရွိမရွိစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊
(၂)စီးပြားေရးတြက္ေခ်ကိုက္မႈရွိမရွိစစ္ေဆးျခင္းEconomy၊၊ ၊၊ သြင္းအားစုမ်ားကိုျခိဳးျခံေခၽြတာျပီး ကုန္က်စရိတ္အနည္းဆံုးျဖင့္အက်ဳိးအျမတ္အမ်ားဆံုးရရွိေအာင္ တစ္နည္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးတြက္ေခ် ကိုက္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊
(၃) ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈကိုစစ္ေဆးျခင္း Effectiveness ၊၊ ၊၊ အဖြဲ႔အစည္း၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သည္ ေမွ်ာ္မွန္းေသာ မူလရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္းအျပည့္အ၀ရရွိျခင္းရွိမရွိ(သို႕မဟုတ္)မည္သည့္ အတိုင္းအတာ ပမာဏအထိ ရရွိ သည္ကိုစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊ ယင္းသုိ႔စစ္ေဆးရာတြင္မူလေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတိုင္း မေဆာင္ရြက္နိုင္သည္ကို ေထာက္ျပျခင္းထက္ရည္မွန္းခ်က္မေအာင္ျမင္ရသည့္အဟန္႔အတား အခက္အခဲမ်ားကို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ျပီး မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္မူလရည္မွန္းခ်က္ရနိုင္သည္ကိုအၾကံျပဳနိုင္ေအာင္အေလးထား စစ္ေဆးရန္ျဖစ္ပါသည္၊၊
(၄)စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည္႔၀စြာေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိမရွိစစ္ေဆးျခင္းEfficiency၊၊ ၊၊ သြင္းအားစုမ်ားျဖစ္ေသာ လူ(၀န္ထမ္း)၊ေငြေၾကးနွင့္ပစၥည္းတို႔ကိုအသံုးျပဳရာတြင္ျခိဳးျခံေခြ်တာမႈရွိရံုမွ်မကစြမ္းေဆာင္ ရည္ျပည္႔၀စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ သည္အထိစီမံခန္႕ခြဲၾကီးၾကပ္မႈရွိမရွိစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊

(ဂ)ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းလိုက္နာမႈစစ္ေဆးျခင္း

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစသည္မ်ား စစ္ေဆးျခင္းမွာ စစ္ေဆးရမည့္အဖြဲ႕အစည္း သည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ ၊ နည္းဥပေဒ ၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ၊ အမိန္႔မ်ားကို လိုက္နာမႈရွိမရွိကို္ သံုးသပ္နုိင္ရန္ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊ ဤစစ္ေဆးမႈကို သာမန္အားျဖင္ အထက္ေဖာ္ျပပါဘ႑ာေရးစာရင္းစစ္ေဆးျခင္းနွင့္တြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္၊၊
(ဃ) ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မႈစစ္ေဆးျခင္း
အသံုးစရိတ္မ်ားသံုးစြဲရာတြင္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီေစကာမူ ဘ႑ာေရးက်င့္စဥ္မ်ား(Standard of Financial Propriety) အရ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မႈရွိမရွိ ဆိုသည့္ရႈေထာင့္မွ သံုးသပ္စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊ အထူးသျဖင့္ ျဖဳန္းတီးမႈ ၊ အသံုးၾကီးမႈ ၊ လူတစ္ဦး (သို႕မဟုတ္) လူတစ္စု အက်ိဳးအတြက္သံုးစြဲမႈစသည္တို႔ ကင္းရွင္းျပီး ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည္႕ အသံုးစရိတ္ဟုတ္မဟုတ္ၾကည္႔ရန္ျဖစ္ပါသည္၊၊
(င)ဘက္စံုစစ္ေဆးျခင္း
ဤစစ္ေဆးျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဖြဲ႔အစည္း၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင္႔ သယံဇာတသြင္းအားစု အသံုးျပဳမႈမ်ားသည္ျပဌာန္းထားေသာဥပေဒ၊နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေဘာင္အတြင္း ျခိဳးျခံေခြ်တာစြာျဖင္႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည္႔၀စြာနွင္႔ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈရွိေရးေသခ်ာခိုင္လံုမႈရွိေစရန္စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္၊၊ ဘက္စံုစစ္ေဆးျခင္းတြင္ဘ႑ာေရးစာရင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင္႔ ညီမညီ ေပါင္းစပ္ စစ္ေဆးျခင္းအျပင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုသံုးသပ္စစ္ေဆးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္၊၊

၅၊၊ စာရင္းစစ္ရံုးအသီးသီးက အသံုးျပဳခဲ့သည္႔ စစ္ေဆးသည္႕စနစ္နွင္႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံု System and Function of Auditကိုေအာက္ပါအတိုင္းခြဲျခားနိုင္ပါသည္ -
(က) စဥ္ဆက္မျပတ္စစ္ေဆးျခင္း Continuous Audit ၊၊ ၊၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ စစ္ေဆးျခင္းဆိုသည္မွာ စစ္ေဆးရန္တာ၀န္ရွိသည့္စာရင္းမ်ားကိုတစ္နွစ္ပတ္လံုးစဥ္ဆက္မျပတ္အျမဲတမ္းစစ္ေဆးျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္၊၊ လုပ္ငန္း ပမာဏၾကီးမားမ်ားျပားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏စာရင္းကို နွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းရျပီးမွ စစ္ေဆးမည္ဆိုပါက ထိထိေရာက္ေရာက္ နိုင္နိုင္နင္းနင္း မစစ္ေဆးနိုင္ဘဲ စာရင္းစစ္အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည္အႏၱရာယ္ကို ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ ေသာအားျဖင့္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အျမဲတမ္းစာရင္းစစ္အဖြဲ႕မ်ား Permanent Audit Party ထားရွိစစ္ေဆး ျခင္းသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္စစ္ေဆးျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္၊၊ စဥ္ဆက္ မျပတ္စစ္ေဆးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမွားအယြင္းမ်ား ၊စာရင္းလိမ္လည္ေရးသြင္းမႈမ်ားနွင့္စည္းမ်ဥ္းမက်နမႈမ်ားမျဖစ္ပြားေအာင္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ ျဖစ္ေပၚပါကခ်က္ခ်င္း စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္နိုင္ျခင္းနွင့္အမွန္ကိုအခ်ိန္မီျပင္ဆင္နိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္၊၊ အထူးအေရးၾကီးျပီး ခ်က္ခ်င္းအေရးယူ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟုယူဆေသာ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား Material and Fundamental Findingsကို စစ္ေဆးရမည့္အဖြဲ႔အစည္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားသိရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုပါသည္၊၊
(ခ) အျပီးသတ္စစ္ေဆးျခင္းFinalor Completed Audit ၊၊ ၊၊အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏စာရင္းမ်ားကို အစမွအဆံုးတိုင္ အျပီးသတ္သည္အထိတစ္ၾကိမ္တည္းစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊နွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းသို႕မဟုတ္ ဘ႑ာေရးရွင္း တမ္းမ်ား Annual Accounts or Financial Statement ၊ ( ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစာရင္း ၊ အေရာင္းအ၀ယ္အရႈံးအျမတ္စာရင္း ၊ ၀င္ေငြအသံုးစရိတ္၊လက္က်န္ရွင္းတမ္း)ရရွိျပီးေနာက္အထက္ပါစဥ္ဆက္မျပတ္စစ္ေဆးျခင္းစနစ္အရ စစ္ေဆးရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္စာရင္းမ်ားကို ဘ႑ာေရးနွစ္တစ္နွစ္ သို႔မဟုတ္ ကာလတစ္ခုအတြက္ ျပည္စံုကုံလံုေအာင္ အျပီးသတ္သည္အထိစစ္ေဆးျခင္းလည္းအက်ံဳး၀င္ပါသည္၊၊အဖြဲ႕အစည္းငယ္မ်ားအတြက္ဘ႑ာ ေရးနွစ္ကုန္ျပီး ခ်က္ခ်င္း စစ္ေဆးနုိိင္ေသာ္လည္းအဖြဲ႕အစည္းၾကီးမ်ားအတြက္ခ်က္ခ်င္းစစ္ေဆးနိုင္ရန္မလြယ္ကူပါ၊၊
(ဂ) ပံုမွန္(၆)လတစ္ၾကိမ္စစ္ေဆးျခင္း Regular or Bi-annual Audit၊၊ ၊၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းနွင့္စာရင္းမ်ားအား ယခင္ကဘ႑ာေရးနွစ္ကုန္ဆံုးျပီးေနာက္ ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း တစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ပါသည္၊၊ ယခုအခါ တစ္နွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းထက္ဘ႑ာေရးနွစ္မျပီးဆံုးမီခါးလည္ျဖတ္၍ ပထမ၆လ စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ လက္လြန္ေျခလြန္မျဖစ္ခင္ထိန္းသိမ္းတည္႕မတ္ေပးရန္၊မသမာမႈ၊အလြဲသံုးစားမႈ ၊ နိုင္ငံေတာ္ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈမ်ားကို အခ်ိန္မီ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္နိုင္ရန္နွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဘ႑ာေရးနွစ္ ကုန္ဆံုး၍ နွစ္ခ်ဳပ္စာရင္း ျပဳစုေရးဆြဲ တင္ျပမႈကို စစ္ေဆးသည္႕အခါတြင္ ပထမ ၆လ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ထားမႈအား စိစစ္ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္႕အျပင္၆လတစ္ၾကိမ္ျဖင့္္၂ ၾကိမ္စစ္ေဆးျခင္း ေၾကာင္႕ ဒုတိယ ၆လ ၌ အေလးေပး စစ္ေဆးသင္႕သည္႕ နယ္ပယ္ကို ပိုမို အာရံုစိုက္နိုင္ျပီး စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း ပိုမို ထိေရာက္ရန္ရည္ရြယ္၍ စစ္ေဆးျခင္းကို ေခၚဆိုပါသည္၊၊
(ဃ) လုပ္ငန္းကိစၥရပ္အလိုက္ စစ္ေဆးျခင္း Functional Audit ၊၊ ၊၊စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္၏ အေရးပါမႈ အတိုင္းအတာ Degree of Materiality အရ သာမန္ (ပံုမွန္) စစ္ေဆးရံုမွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ဘဲ သီးျခား ကိစၥရပ္အျဖစ္ စစ္ေဆးသင့္သည္ဟု စာရင္းစစ္က ထင္ျမင္ယူဆေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ၊ စာရင္းေခါင္းစဥ္မ်ား ၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းၾကီးမ်ား (Projects ) နွင့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္းနွင့္ ေငြေၾကးေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခုတည္းကို သီးျခားအထူးျပဳျပီး အေသးစိတ္စစ္ေဆးျခင္း Specialized Audit or Audit in Depth ကိုလုပ္ငန္းကိစၥရပ္အလိုက္ စစ္ေဆးျခင္းဟု သတ္မွတ္ပါသည္၊၊
(င) တာ၀န္ေပးခ်က္အရစစ္ေဆးျခင္း Audit of Special Assignment or Duty ၊၊ ၊၊ နုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌသို႕မဟုတ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌကျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဌာနတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၏တာ၀န္ ေပးအပ္ခ်က္အရစစ္ေဆးရသည့္ကိစၥမ်ားျဖစ္ပါသည္၊၊

၆၊၊ အထက္ပါစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျပီးပါက စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာကို ညႊန္ၾကားခ်က္နွင့္ အညီ ေရးသားထုတ္ျပန္ေပးပို႔ရပါသည္၊၊ သို႔ရာတြင္ အေရးၾကီးေသာ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္ (ဥပမာ- ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္္ရမည္႕ ေငြသို႕မဟုတ္ ပစၥည္းအလြဲသံုးစားမႈ ၊မသမာမႈစသည္)မ်ားကိုမူ စစ္ေဆးျပီးစီး၍ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္သည္အထိမေစာင့္ဆိုင္းေတာဘဲခ်က္ခ်င္းအေရးယူေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ (Interimreport)ကိုသက္ဆိုင္ရာသို႔ ေပးပို႕ပါသည္၊၊ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း
၇၊၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား စစ္ေဆးစဥ္ကာလအတြင္းမွာပင္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျဖၾကားရန္နွင့္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚလိုအပ္သလိုအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ပါ သည္၊၊ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ျပီးသည္႕အခါတြင္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကို သင္႔ေတာ္သည္႕ကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းက ျပန္ၾကားေပးရန္လိုအပ္ပါသည္၊၊ ျပန္ၾကားရန္ကာလကို အစီရင္ခံစာေပးပို႕စဥ္ကပင္ သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္၊၊ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အေပၚမူတည္၍ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္-
(
က) ခ်က္ခ်င္းအေရးယူရန္ကိစၥမ်ား ၊၊ ၊၊ ေလာေလာဆယ္ျဖစ္ေပၚေနသည္႕ ေလလြင္ျပဳန္းတီးမႈ၊ ယိုဖိတ္မႈ ၊ ပ်က္စီးမႈ၊ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈ၊အလြဲသံုးစားမႈမ်ားကိုခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႕သြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္၊၊
(ခ) ဥပေဒအရ အေရးယူရန္ကိစၥ ၊၊ ၊၊ ျပဌာန္းထားသည္႕ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင္႔ ျငိစြန္းသည္႕ မသမာမႈ ၊ အလြဲသံုးစားမႈမ်ားကိုဥပေဒေၾကာင္းအရဆက္လက္အေရးယူရပါမည္၊၊ထို႕အျပင္ေတြ႕ရွိထားေသာ အေထာက္အထား မ်ားအရဌာနဆိုင္ရာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိုတစ္ျပိဳင္တည္းျပဳလုပ္ရပါမည္၊၊
(ဂ) ဌာနဆိုင္ရာစံုစမ္းအေရးယူရန္ကိစၥ ၊၊ ၊၊ အစီရင္ခံစာအရ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ တစ္ရပ္သည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူရန္ မခိုင္လံုမႈ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း အၾကီးအကဲက ယူဆသည္႕ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၀န္ထမ္း၏ေပါ႕ေလ်ာ႕မႈ ၊ တာ၀န္လစ္ ဟင္းမႈတို႕ေၾကာင္႕ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈမ်ိဳးျဖစ္လွ်င္ ဌာနဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျဖင္႕ အေရးယူနိုင္ပါသည္၊၊
(
ဃ) သာမန္သိရွိရန္နွင္႔ အေရးယူရန္ကိစၥ ၊၊ ၊၊ အခ်ိဳ႕စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားမွာ သာမန္မွ် ျဖစ္၍ ေနာင္တြင္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္သြားပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္သြားနိုင္စရာ အေၾကာင္းရွိလွ်င္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားလွ်င္ လံုေလာက္ပါသည္၊၊
၈၊၊ အစီရင္ခံစာအရ အဖြဲ႕အစည္း၏ ၀န္ထမ္းအား အေရးယူရန္ကိစၥျဖစ္ပါက ပဏာမ စံုစမ္းမႈ ကို ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရန္မလိုဘဲ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ကိုပင္ စြဲခ်က္တင္ရန္ အေထာက္အထားအျဖစ္ မွတ္ယူ၍ ဌာနဆို္င္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားနိုင္ပါသည္၊၊
၉၊၊ ေဒသစာရင္းစစ္ရံုးမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးရမည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား က သင္႕တင္႕ေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း သင္ေလ်ာ္ေအာင္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မေပးလွ်င္ သို႕မဟုတ္ ျပီးျပတ္ျခင္း မရွိေသာ ကိစၥမ်ားရွိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးအထိအဆင္ဆင္တင္ျပ၍ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးအေနျဖင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ျပီးျပတ္သည္အထိၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္၊၊